Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 Dersi 2013 – 2014 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Osmanlı Devleti’nin ilk resmi gazetesi aşağıdakilerden hangisidir?
Kıbrıs’ın fethi hangi padişah zamanında gerçekleşmiştir?
Aşağıdakilerden hangisi “Tersane Konferansı” sonrasında alınan ve Osmanlı Devleti’ne kabul ettirilmeye çalışılan maddeler arasında yer almaz?
1876 Anayasasının ön gördüğü Meclis-i Umumi hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
II. Meşrutiyet Dönemi’nde yayınlanmaya başlanan Sırat-ı Müstakim, Sebilürreşad ve Beyanü’l-Hak gibi dergilerin alt yapısını oluşturdukları fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir?
1909 Anayasa değişikliğinde en fazla üzerinde durulan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Rusya’nın Birinci Dünya Savaşından çekilirken imzaladığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda Galiçya Cephesi’ne asker göndermesinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Düzenli Türk ordusunun ilk başarısını gösterdiği cephe aşağıdakilerden hangisidir?
Toplanış amacı ve şekli mahalli olmakla birlikte aldığı kararlar açısından milli özellik taşıyan kongre aşağıdakilerden hangisidir?
Yunanlıların yenilgi olarak kabul etmeyip “taaruzi keşif" adını verdikleri savaş aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Komünist Fırkası üyeleri arasında yer almaz?
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal (Atatürk) Paşa’nın Halk Fırkası’nı kurmaktaki amaçları arasında yer almaz?
OsmanlI Devleti’nin 1919 yılı bütçesinin onaylanamamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi küçük sanayi teşvik ve yerli malını koruma amacıyla çıkarılan “Geçici Sanayi Kanunu” hükümleri arasında yer almaz?
Milli Mücadele öncesi OsmanlI tarımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
OsmanlI Devleti’nde yerli sermaye ile kurulan ilk banka aşağıdakilerden hangisidir?
TBMM, Lozan Antlaşmasını hangi tarihte onaylamıştır?
Lozan görüşmelerine sadece gözlemci olarak katılan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Türkiye’nin boğazlar üzerindeki hâkimiyetini tam olarak sağlayan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın