Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 Dersi 2016 – 2017 Yılı 3 Ders Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi Ankara’nın başkent seçilmesinin nedenlerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi “Geçici Sanayi Kanunu” hükümleri arasında yer almaz?
Lozan’da görüşülen ve Misak-ı Millîye uygun olarak çözümlenemeyen mesele aşağıdakilerden hangisidir?
Mustafa Kemal Atatürk 7-8 Ağustos 1921’de Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın sürdürülmesi için çeşitli mal ve hizmetlerin sağlanması amacıyla aşağıdaki düzenlemelerden hangisini gerçekleştirmiştir?
TBMM’nin açıldıktan kısa bir süre sonra otoritesini artırmak için yaptığı düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Mondros Mütarekesi’ne göre, karışıklık çıktığı takdirde İtilaf Devletleri tarafından işgal edilebilecek altı vilayetten biri değildir?
Yabancılar tarafından işletilen demir yolu hatları hangi dönemde çıkarılan yasayla devletleştirilmiştir?
Tanzimat Dönemi’nde yerel düzeyde halkın sınırlı bir şekilde yönetime katılmasını sağlayan ilk düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?
Mustafa Kemal Paşa’nın, 25 Mayıs - 12 Haziran 1919 tarihleri arasında Havza’da bulunduğu süre içerisinde izlediği strateji aşağıdakilerden hangisidir?
Mustafa Kemal Atatürk’ün, 1923 seçimlerinden önce ülke sorunlarına çözüm bulmak ve yenileşmeyi gerçekleştirmek amacıyla yayınladığı program aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Atatürk’ün cumhuriyetin ilanını hızlandırmasına yol açan temel gelişmelerden biridir?
Tarihe “sopalı seçim” adıyla geçen seçimler kaç yılında yapılmıştır?
Büyük işletmelerin kurulması, hammadde ve pazar ihtiyacının artması aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşmiştir?
Mustafa Kemal Atatürk’ün, 24 Nisan 1920’de TBMM Başkanlığı’na sunduğu önergede aşağıdaki ifadelerden hangisi yer almaz?
Lozan’a sadece boğazlar konusunu görüşmek için katılan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
III. Selim Dönemi'nde gerçekleştirilen ıslahat hareketlerine ne ad verilir?
Toplanış amacı ve şekli mahalli olmakla birlikte aldığı kararlar açısından milli özellik taşıyan kongre aşağıdakilerden hangisidir?
Mustafa Kemal Atatürk, yaptığı meclis konuşmasında yeni Türk devletinin dayandığı temel düşünce olarak aşağıdakilerden hangisini işaret etmiştir?
Osmanlı Devleti’nde, Adam Smith’in görüşlerinden etkilenerek ilk klasik iktisat kitabını yazan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Milli Mücadele’den itibaren TBMM'nin yeni kurulacak devletin dayanacağı ilkeleri belirlediği anayasa aşağıdakilerden hangisidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın