Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 Dersi 2014 – 2015 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Anadolu’da ayan ve mütegallibelerin güçlenmesinde etkili olan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin 17. yüzyıldan itibaren yaşadığı buhranın nedenleri arasında yer almaz?
İngilizlere kapitülasyonları dahi aşan imtiyazların verildiği antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi ayanların Sened-i İttifakla sahip oldukları haklardan biridir?
Aşağıdakilerden hangisi Yeniçeri Ocağı’nın ıslahı için yapılan çalışmalardan biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi Gülhane Hattı Hümayunu’nun (Tanzimat Fermanı) içeriğinde yer alan esaslardan biridir?
“Duyun-ı Umumiye İdaresi’nin” kurulmasına aşağıdakilerden hangisinde karar verilmiştir?
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi Meclislerinden biri değildir?
Sultan Abdülmecit’in tahttan indirilerek eski düzenin yeniden kurulmasını sağlamaya yönelik gerçekleştirilen olay aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Islahat Fermanı’ndaki maddeler arasında yer almaz?
II. Abdülhamit döneminde İslamcılık politikasının güç kazanmasında en fazla yararlanılan araç aşağıdakilerden hangisidir?
V. Mehmet Reşat’ın Rumeli seyahatine çıkmasının en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Tanzimat Dönemi’nde eğitimin ülke geneline yaygınlaştırılmasını öngören Maarif Nizamnamesi hangi yıl uygulamaya konulmuştur?
İkinci Meşrutiyet döneminde cemiyetlerin belirli ilkeler çerçevesinde kurulmasını sağlayan Cemiyetler Kanunu hangi tarihte kabul edilmiştir?
II. Abdülhamit döneminde Kuzey Afrika’daki işgalleri engellemek amacıyla çıkarılan gazeteler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Napolyon Bonaparte’nin 1 Temmuz 1798 tarihinde işgal ettiği Osmanlı toprağı aşağıdakilerden hangisidir?
OsmanlI Devleti’nin itilaf devletlerine resmen savaş ilan ettiği tarih aşağıdakilerden hangisidir?
Osmanlı ülkesinde kendi bayrakları altında ticaret yapmak isteyen Ingilizlere ilk ticaret imtiyazı hangi yıl verilmiştir?
Birinci Dünya Savaşı’nda Filistin Cephesi’ni komuta eden kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Birinci Dünya Savaşı’nda Kafkas Cephesi’nde Enver Paşa’nın saldırı emrine karşı çıkan kişi kimdir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın