Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 Dersi 2012 – 2013 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

OsmanlI Devleti aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle Macaristan’dan tümüyle çekilmiştir?
III. Selim döneminde gerçekleştirilen ıslahat hareketlerine ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi OsmanlI Devleti’nde Avrupa’daki gelişmelere paralel olarak yaşanan buhranın sebeplerinden biri değildir?
Osmanlı Devleti’nin bir buhran dönemine girmesinde medreselerin bozulmasını temel faktör olarak gösteren kişi aşağıdakilerden hangisidir?
OsmanlI Devleti ile Avusturya İmparatorluğu arasında yapılan Pasarofça Antlaşmasından sonra başlayan, devletin içyapısında bazı düzenlemelerin gerçekleştirildiği 1718-1730 yılları arasını kapsayan döneme ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat döneminde eğitim alanında yapılan uygulamalardan biridir?
II. Meşrutiyetin ilanını sağlayan en önemli güç aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Islahat Fermanı ile istenen ve hayata geçirilen düzenlemeler arasında yer almaz?
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Döneminde halkın yerel düzeyde yönetime katılmasını sağlayan ilk girişimlerden biridir?
OsmanlI Devleti’nde ilk anayasal yönetimin başlangıcını temsil eden I. Meşrutiyet hangi tarihte ilan edilmiştir?
I. Balkan Savaşı sonrası aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle OsmanlI Devleti Balkanlardan çıkartılmıştır?
Trablusgarp Savaşı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
1914 Meclis-i Mebusan’ı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
II. Abdülhamid’in İslamcılık politikası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
1908-1912 Meclis-i Mebusan’ı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
OsmanlI Devleti’nin Trablusgarp’taki egemenliğini ve Kuzey Afrika’daki siyasi varlığını sona erdiren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
1871 yılında Uç İmparatorlar ligi olarak bilinen toplantı ile Avrupa’da ortak politika takip etme kararı alan üç devlet aşağıdaki seçeneklerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Kafkasya cephesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
18. yüzyıldan itibaren tekniğin, sınai üretimin ve ulaştırma imkânlarının gelişmesi ile ortaya çıkan değişim aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?
1838 Balta Limanı Antlaşması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın