Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 Dersi 2016 – 2017 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Osmanlı Devleti’nde bütün tebaaya “vatandaş” statüsü tanıyan ilk belge aşağıdakilerden hangisidir?
1881’de ilan edilen kararname ile alacaklarına karşılık, Osmanlı Devleti’nin vergi toplama yetkisinin bir kısmına ve bazı önemli gelir kaynaklarına, el koyan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut döneminde yapılan yenileşme hareketlerinden biri değildir?
Avrupa’daki askeri ve sosyal hayatı anlatan 500 sayfalık bir sefaretname hazırlayarak, III. Selim’e sunan elçi aşağıdakilerden hangisidir?
18. yüzyılda Avrupa tarzında düzenlenen ilk Osmanlı kurumu aşağıdakilerden hangisidir?
Osmanlı Devleti’nin, 93 Harbi’nden (1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı) sonra yeni bir müttefik olarak yöneldiği devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat döneminde eğitim alanında yapılan düzenlemelerden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin, 17. yüzyılda Avrupa’daki gelişmelere paralel olarak geri kalmasına yol açan nedenlerden biri değildir?
Kanun-ı Esasiye göre, üyelerini padişahın atadığı meclis aşağıdakilerden hangisidir?
Osmanlı Devleti’nde anayasallaşma sürecini başlatan ilk belge aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi II. Abdülhamit döneminde yapılan faaliyetlerden biri değildir?
Serbest ticaret ilkeleri içeren ve Osmanlı Devleti’ni ekonomik açıdan Avrupa’ya bağımlı hale getiren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
1909 Anayasa değişikliklerinde esas alınan temel kavram aşağıdakilerden hangisidir?
ABD’li misyonerlerin, Osmanlı Devleti’ndeki faaliyetlerinin hedef kitlesi aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi II. Abdülhamit döneminde İslamcılığı savunan kişilerden biridir?
İngiltere, Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü koruma politikasından hangi savaş sonrasında vazgeçmiştir?
Birinci Balkan Savaşı’na son veren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Almanya’nın siyasi birliğinin sağlanmasına öncülük eden kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi II. Meşrutiyet döneminde Meclis-i Mebusan dışında ortaya çıkan muhalif gruplardan biridir?
Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı sırasında cihat fetvasının İslam dünyasında etkili olamamasının nedenlerinden biridir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın