Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 Dersi 2018 – 2019 Yılı 3 Ders Sınav Soruları

Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’daki siyasi varlığına son veren anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde 17. yüzyılda yaşanan buhranın dış sebeplerinden biri değildir?
III. Selim Dönemi'nde gerçekleştirilen ıslahat hareketleri çerçevesinde kurulan ordu aşağıdakilerden hangisidir?
Osmanlı Devleti’nde ilk anayasal yönetimin başlangıcını temsil eden I. Meşrutiyet hangi tarihte ilan edilmiştir?
Birinci Dünya Savaşı'nı başlatan olay aşağıdakilerden hangisidir?
1909 Anayasa değişikliklerinde esas alınan temel kavram aşağıdakilerden hangisidir?
18. yüzyıldan itibaren tekniğin, sınai üretimin ve ulaştırma imkânlarının gelişmesi ile ortaya çıkan değişim aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?
Halkın devlet için değil, devletin halk için var olduğu düşüncesinin ilk kez dile getirildiği uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
Mustafa Kemal Atatürk’ün, 1923 seçimlerinden önce ülke sorunlarına çözüm bulmak ve yenileşmeyi gerçekleştirmek amacıyla yayınladığı program aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Mondros Mütarekesine göre, karışıklık çıktığı takdirde İtilaf Devletleri tarafından işgal edilebilecek altı vilayetten biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Atatürk'ün Halk Fırkası’nı kurmaktaki amaçları arasında yer almaz?
Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadeleye yarar sağlayan cemiyetlerden biridir?
Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Paris Barış Konferansı’nda İzmir’in Yunanistan’a verilmesine karşı çıkan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Mustafa Kemal Atatürk İstanbul’un işgali üzerine Ankara’da açılacak Meclis’in hangi sıfatla toplanacağını açıklamıştır?
Ankara hangi tarihte başkent olmuştur?
Aşağıdakilerden hangisi 1913’te çıkarılan “Geçici Sanayi Kanunu” içinde yer alan düzenlemelerden biri değildir?
Lozan Barış Konferansında çözülemediği için İngiltere tarafından Milletler Cemiyeti’ne götürülen sorun aşağıdakilerden hangisidir?
Sakarya Savaşı'ndan önce ordunun ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapılan düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?
Mustafa Kemal Paşa’nın 7-8 Ağustos 1921’de ordunun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yaptığı girişim aşağıdakilerden hangisidir?
Lozan Barış Konferansı’na gözlemci olarak katılan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın