Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2 Dersi 2012 – 2013 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

I. Halifeliğin kaldırılması
II. Medeni Kanun’un kabulü
III. Türk harflerinin kabul edilmesi
IV. Soyadı Kanunu

Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması aşağıdaki seçeneklerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Aşağıdaki devletlerden hangisi, 1930’lu yıllarda revizyonist (statükoyu değiştirme) bir politika izlemiştir?
Aşağıdakilerden hangisi, hilafetin kaldırılmasını hızlandıran gelişmelerden biri değildir?
Osmanlıcılık ve İslamcılık politikalarını inceleyerek bunların uygulanmasının olanaklı olmadığını öne süren ve Türkçülük düşüncesinin savunulmasını isteyen ilk düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
II. Dünya Savaşı sırasında ulusal ekonomi ve savunma konularında düzenleme yapılması için hükümete geniş yetkiler veren yasal düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?
24 Ocak 1980’de yürürlüğe konan İstikrar Programı’nın en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi, Demokrat Parti’nin kurulmasına neden olan gelişmelerden biridir?
1960’da hükümete iktisadi ve sosyal konularda danışmanlık yapmak üzere oluşturulan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Cumhuriyetin ilanından sonra, Türk Dış Politikasına yön veren temel ilkeler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’na girmesi konusunda, 30-31 Ocak 1943 tarihinde İsmet İnönü ve Winston Churchill arasında gerçekleştirilen görüşme aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle, Türkiye bir Avrupa devleti tarafından başlatılan savaşın Akdeniz’e yayılması halinde İngiltere ve Fransa’ya yardım etme yükümlülüğü altına girmiştir?
ABD’nin II. Dünya Savaşı nedeniyle yıkıma uğrayan Avrupa ülkelerine ekonomik yardımda bulunmasını öngören ve Türkiye’nin de dâhil edildiği girişim aşağıdakilerden hangisidir?
Türkiye’yi 1983-1991 yılları arasında tek başına yöneten parti asağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi, 12 Eylül 1980’den önce kurulan Milliyetçi Cephe Hükümetleri arasında yer almaz?
II. Dünya Savaşı’ndan sonra tanınmış bir sanayici olan Nuri Demirağ’ın liderliğinde, birinci meclis dönemi muhaliflerinden bazı isimlerin de katılımıyla kurulan siyasi parti aşağıdakilerden hangisidir?
27 Mayıs 1960 askeri darbesinden sonra yönetimi eline alan güç aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi, 1961 Anayasası’nın temel özelliklerinden biri değildir?
Türkiye’de radyoya ilk kez tarafsız ve özerk bir statü kazandıran anayasa aşağıdakilerden hangisidir?
1966-1973 yılları arasında görev yapan Türkiye’nin beşinci Cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi, Milli Nizam Partisi’nin savunduğu temel görüşlerden biridir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın