Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2 Dersi 2012 – 2013 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Milli Mücadele’nin başarıya ulaşmasından hemen sonra ordu birliklerinin terhis edilmesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Milli Mücadele’den sonra kurulan Halk Fırkası’nın temelini oluşturan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyetin ilk yıllarında ulaşım alanında görülen temel gelişmelerden biridir?
Halife Abdülmecit Efendi ile ilgili aşağıdaki gelişmelerden hangisi, hilafet makamının kaldırılmasını hızlandırmıştır?
Milli Mücadele sırasında eğitim alanında politika belirlemek üzere Ankara’da gerçekleştirilen girişim aşağıdakilerden hangisidir?
Öncülüğünü Şevket Süreyya Aydemir’in yaptığı ve Türk Devrimi’ne ideolojik bir çerçeve kazandırmayı amaçlayan hareket (yayın) aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi, 1923-1938 yılları arasında eğitim alanında yaşanan gelişmelerden biri değildir?
“Türkiye ahalisine din ve ırk farkı olmaksızın vatandaşlık itibarıyla Türk denir” tanımının ilk kez yer aldığı anayasal belge aşağıdakilerden hangisidir?
İkinci Sanayi Planı'nın uygulanmamasının, onun yerine “İktisadi Savunma Planı'nın yürürlüğe konulmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi, 17 Kasım 1924’te kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın başkanlığını üstlenmiştir?
Aşağıdakilerden hangisi, Ağustos 1923’te çalışmalarına başlayan ikinci dönem TBMM’nin en önemli özelliklerinden biridir?
Ekonomik bağımsızlığı ve kalkınmayı sağlamak amacıyla hazırlanan “Misak-ı İktisadi” nerede yayınlanmıştır?
Türkiye’de milliyetçiliği ilk kez bilimsel bir temele oturtan, kültürel milliyetçilik fikri ile Atatürk’ü de etkileyen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk’ün halkçılık ilkesinin temel hedeflerinden biri değildir?
Atatürk’ün devletçilik anlayışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Milleti “aynı tarihe sahip olan ve beraber yaşama arzusu gösteren insan topluluğu” şeklinde tanımlayarak bu alanda çığır açan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Sancak Sorunu’nun (Hatay) çözümü amacıyla hazırlanan, Milletler Cemiyeti Konseyi tarafından 1937’de onaylanan ve Sancak’ı ayrı bir varlık olarak kabul eden rapor aşağıdakilerden hangisidir?
1923-1930 yılları arasında, Türkiye ve Yunanistan ilişkilerinde gerginliğe yol açan, Uluslararası Adalet Divanı’na götürülen ancak bir sonuç alınamayan anlaşmazlık aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi, 1923-1938 yılları arasında Balkanlar’da işbirliğinin kurulmasını olumsuz yönden etkileyen en önemli unsurlardan biridir?
Türkiye’nin 1932 yılına kadar Milletler Cemiyeti’ne üyelik konusunda isteksiz davranmasının en temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın