Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2 Dersi 2014 – 2015 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Cumhuriyetin iik yıllarında Türkiye’nin genel görünümüyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Saltanat kaldırıldıktan sonra TBMM’nin halifeye biat etmesi gerektiğini ve Meclisin halifenin Meclisi olduğunu savunanların görüşlerini içeren kitap aşağıdakilerden hangisidir?
OsmanlI Devleti’nin hukuken sona erdiğini gösteren olay aşağıdakilerden hangisidir?
Hükümeti’nin istifa etmesi 4. Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele’nin sona ermesinden hemen sonra iş gücünün artırılması için alınan ilk önlemlerden biridir?
Mustafa Kemal Paşa’ya Mudanya Mütarekesinden sonra barış görüşmelerine TBMM Hükümetiyle birlikte gidilmesi için telgraf gönderen OsmanlI Devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın başkanlığını yürüten kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi “Vatandaş için Medeni Bilgiler” adlı eserin yazarlarından biridir?
Askerliğini erbaş olarak yapmış ve okuma-yazma öğrenmiş köy çocuklarının köylerde öğretmenlik yapmak üzere yetiştirildikleri kurs aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Takrir-i Sükûn Kanunu’nun yürürlükte olduğu sırada gerçekleştirilen devrimlerden biri değildir?
Türkiye İktisat Kongresi’nde (17 Şubat-4 Mart 1923) alınan kararlar aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün devletçilik ilkesinin özelliklerinden biridir?
Milleti “Aynı tarihe sahip olan ve beraber yaşama arzusu gösteren insan topluluğudur.” biçiminde tanımlayan Fransız düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün halkçılık ilkesinin temel özelliklerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’e göre Türk milletini oluşturan doğal ve tarihi olgulardan biri değildir?
Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük akımlarını inceleyerek Türklerin milli varlıklarını koruyabilmeleri için Türkçülüğü savunmaları gerektiğini öne süren Kazanlı düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Musul sorununun Türkiye aleyhine sonuçlanacağının belli olmasından sonra uluslararası platformda yalnız kalmamak için hükümetin attığı adım aşağıdakilerden hangisidir?
saldırmazlık antlaşması imzalanması 17. Atatürk döneminde güvenliğin sağlanması ve bölgesel barışın korunması için izlenen politika aşağıdakilerden hangisidir?
Avrupa’daki revizyonist gelişmelere karşı 9 Şubat 1934’te oluşturulmuş Balkan Paktı’na aşağıdaki devletlerden hangisi katılmamıştır?
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün dış politikadaki uygulama esasları arasında gösterilemez?
“Türk-Yunan Ahali Mübadelesi’ne Dair Sözleşme”nin uygulanması sırasında karşılaşılan ve iki ülke ilişkilerini gerginleştiren sorun aşağıdakilerden hangisidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın