Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2 Dersi 2015 – 2016 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

1923-1938 yılları arasında Türkiye Devleti'nin toprak dağıtma politikası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
gelmemiştir. 2. Aşağıdakilerden hangisi “Misak-ı İktisadimde yer alan esaslardan biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi halifeliğin kaldırılmasının nedenlerinden biri değildir?
Saltanatın, hilafetten ayrılarak kaldırılmasına karşı çıkıldığı ve meclisin halifenin meclisi olduğu düşüncesinin savunulduğu eser aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi TBMM Hükümeti’nin, işgal sırasında ve sonrasında yaptığı idari düzenlemelerden biri değildir?
Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun yapılma gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?
Kapitalizm ve sosyalizmi reddederek üçüncü ve özgün bir yol olarak devletçi anlayışı öne süren hareket aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Şeyh Sait İsyanı sırasında yaşanan gelişmelerden biri değildir?
Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı kuranların sahip olduğu ideoloji aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Türk Devrimi’ni halka anlatmak, korumak ve halkın kültür düzeyini yükseltmek için kurulan Halkevlerinin şubelerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi Türk Tarih Tezi çerçevesinde tartışılan temel görüşlerden biri değildir?
Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne girme konusunda tereddüt etmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Harf devriminden sonra yeni harfleri halka öğretmek için açılan okul aşağıdakilerden hangisidir?
Milli Saraylar İdaresi hangi yıl kurulmuştur?
Aşağıdakilerden hangisi 1923-1938 yılları arasında Balkanlar’da işbirliğinin kurulmasını olumsuz yönde etkileyen unsurlardan biridir?
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde izlenen Türk dış politikasının temel amaçlarından biri değildir?
Türkiye’nin, İstanbul ve Çanakkale boğazları üzerinde tam egemenlik kurmasını sağlayan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Lozan Barış Antlaşması hangi tarihte imzalanmıştır?
Türkiye’de devletçi bir ekonomik modelin uygulanmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi 1934’te Balkan Paktı’nı imzalayan devletlerden biri değildir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın