Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2 Dersi 2017 – 2018 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Cumhuriyet devrimlerini halka anlatmak, benimsetmek ve halkın kültür düzeyini artırmak üzere 1932’de kurulan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Son halife aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Halkevlerinin şubeleri arasında yer almaz?
Bu soru iptal edilmiştir.?
Türkiye’de eğitimin her kademesinin parasız hale getirilmesi hangi dönemde gerçekleştirilmiştir?
TBMM Hükümeti’nin Büyük Taarruz'dan sonra işgale uğrayan yerlerin kalkınması için aldığı ilk karar aşağıdakilerden hangisidir?
Ankara hangi tarihte başkent olmuştur?
Aşağıdakilerden hangisi halifenin nüfuzunun azaltılarak devlet yönetiminin dışında tutulmasını eleştiren bir mektubu Başbakan İsmet İnönü’ye gönderen kişilerden biridir?
Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı’ndan sonra ekonomik bağımsızlığın sağlanması için atılan adımlardan biridir?
Türkiye ve Yunanistan arasında 30 Ocak 1923'te yapılan Nüfus Mübadelesi Sözleşmesine göre, mübadele dışında tutulan grup aşağıdakilerden hangisidir?
Harf devriminden sonra yeni harfleri halka öğretmek için açılan okul aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi meşruti monarşiyi sınırlandırma özelliğine sahip belgelerden biri değildir?
Atatürk ilkeleri anayasaya hangi yıl girmiştir?
Türkiye’nin, İstanbul ve Çanakkale Boğazları üzerinde tam bir egemenlik kurmasını sağlayan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinin uygulama esaslarından biri değildir?
Atatürk’ün aktif bir dış politika izlemesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
İskenderun Sancağı’nın (Hatay’ı) içişlerinde bağımsız, dışişlerinde ise bazı şartlar altında Suriye Hükümeti’ne bağlı hale getirilmesini öneren rapor aşağıdakilerden hangisidir?
Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi sırasında iki ülkeyi savaşın eşiğine getiren sorun aşağıdakilerden hangisidir?
Sosyal gruplar arasında işbölümünü ve dayanışmayı doğrudan esas alan Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi 1924 Anayasası’nın özelliklerinden biri değildir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın