Genel Muhasebe 1 Dersi 2014 – 2015 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin işlevlerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi Finansal Tabloların Sunuluşu Standardı’nda yer alan, finansal tabloların varsayımlarından biri değildir?
Aşağıdaki hesaplardan hangisi dönen varlıklar grubunda yer almaz?
Vergi Usul Kanununa göre tutulacak defterlerin tasdik zamanları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Emir işletmesi 26 Aralık tarihinde 12.000 + 1.800 TL KDV ye (L) malını satın almıştır. İşletme, 5.000 TL nakit, 6.000 TL çek vererek ve kalanını bankadaki mevduat hesabından havale ederek ödemiştir.

Bu bilgilere göre 26 Aralık’taki yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi yer almaz?
Türk Ticaret Kanunu’na göre işletmeler muhasebe kayıtlarını Türkçe ve Türk Lirası cinsinden tutmak zorundadır. İşletme kasasındaki yabancı paralarının miktarını yabancı para cinsinden takip etmek isterse, aşağıdaki hesaplardan hangisini kullanır?
“E” işletmesi, 20 Haziran 2014 tarihinde alış kuru 2,75 Türk Lirasından 6.000 Euro almıştır.

Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
Kasa hesabı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
“A” işletmesi, sürekli müşterisi olan “B” işletmesine 3.000 TL ye “C” malını peşin satmıştır.

Bu bilgilere göre “A” işletmesinin yaptığı yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi borçlandırılır?
Aşağıdaki hesaplardan hangisi Diğer Alacaklar grubunda yer alır?
Aşağıdakilerden hangisi ticari müşterilere güvene dayalı senetsiz ticari alacakların kaydedildiği hesaptır?
Aşağıdakilerden hangisi işletmenin sahip olduğu alacak senedi ile sağladığı tüm hakları, ciro yoluyla üçüncü bir kişiye devretmesini ifade eden kavramdır?
Aşağıdakilerden hangisi borçlanma kâğıdı değildir?
“A” İşletmesi 1.3.2014 tarihinde alım-satım amaçlı olarak 300 adet almış olduğu ve aynı tarihte ihraç edilmiş olan 1.000 TL nominal değerli, yıllık % 45 faizli, “K” İşletmesi tahvillerinin tamamını 1.7.2014 tarihinde satmıştır. (Piyasa faiz oranı ve tahvil faiz oranının aynı olduğunu varsayınız).

Bu bilgilere göre, 1.7.2014 tarihli satış işlemi ile ilgili yapılacak yevmiye kaydında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Aşağıdakilerden hangisi “gelir ortaklığı senedi”nin özelliklerinden biri değildir?
Hisse senetleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Can İşletmesinin 2013 dönemi sonunda Ticari Mallar hesabının borç tutarı 24.000 Türk Lirası ve alacak tutarı 16.000 Türk Lirasıdır.

Bu bilgilere göre işletmenin 2014 dönem başı mal stoku kaç Türk Lirasıdır?
Aşağıdakilerden hangisi stok maliyetine giren unsurlarından biri değildir?


Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?
“AB” işletmesinin 31.12.2014 tarihinde “Ticari Mallar” hesabının bakiyesi 2.500 Türk Lirasıdır. “AB” işletmesi 2015 yılında 24.000 Türk Lirası malalmış ve almış olduğu malların 3.200 Türk Liralık kısmını istediği özellikleri taşımadığı gerekçesi ile iade etmiştir. Dönem sonunda yapılan sayımda işletmenin elinde 1.600 Türk Lirası mal stoku olduğu tespit edilmiştir. İşletmenin dönem içindeki satış tutarı 32.000 Türk Lirasıdır.

Bu bilgilere göre, “AB” işletmesinin 2015 yılı brüt satış kârı veya zararı kaç Türk Lirasıdır?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın