Genel Muhasebe 1 Dersi 2018 – 2019 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

"Z" işletmesi, 2018 yılında tanesi 200 TL den 400 adet mal satmış, bu malların 50 tanesi istenilen özellikleri taşımadığı gerekçesi ile müşteriler tarafından iade edilmiştir.

Bu bilgilere göre, "Z" işletmesinin 2018 yılı net satış tutarı kaç TL’dir?
Herhangi bir varlığın dönen varlık olarak sınıflandırılabilmesi için aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması gerekmez?
Aşağıdaki hesaplardan hangisi bilançonun stoklar grubunda yer alır?
İşletme 14 Ekim tarihinde 15 gün sonra tedarikçiye yapacağı ödeme için 3.000 dolar satın almıştır. 14 Ekim’de bir doların alış kuru 6,00 TL’dir.

Bu bilgilere göre işletmenin yapması gereken yevmiye kaydında borçlandırılacak hesap aşağıdakilerden hangisidir?
Muhasebe olaylarında temkinli davranılması ve işletmenin karşılaşabileceği risklerin göz önüne alınması gereğini aşağıdaki muhasebe kavramlarından hangisi ifade etmektedir?
Emre İşletmesinin 2017 dönemi sonunda Ticari Mallar hesabının borç tarafının tutarı 45.000 TL ve alacak tarafının tutarı 30.000 TL'dir.

Bu bilgilere göre işletmenin 2018 dönem başı mal stoku kaç TL’dir?


Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?
"A" İşletmesi, 10 Eylül tarihinde peşin değeri 4.000 TL olan C12 malını; 60 gün vadeli 4.000 TL nominal değerli senet ve 300 TL KDV’yi peşin tahsil ederek satmıştır.

Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi yer almaz?
Borçlar Kanunu hükümlerine göre düzenlenen ve belli bir biçime bağlı olmayan senetlere ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi özel kesim tarafından borçlu sıfatı ile düzenlenen, bir yıldan kısa vadeli, emre ya da hamiline yazılı olarak çıkarılan menkul kıymetleri tanımlar?
Türkiye Muhasebe Standartlarına göre kayıt yapan bir işletmenin ticari mal satışında vade farkı olarak faiz alması durumunda, bu fark aşağıdaki hesaplardan hangisine alacak kaydedilir?
İndirilecek KDV hesabının bakiyesinin Hesaplanan KDV hesabının bakiyesini aşması durumunda, kalan tutarın izlendiği hesap aşağıdakilerden hangisidir?


Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?


Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?
"B" İşletmesi 30 Haziran tarihinde hisseleri piyasada işlem gören "A" işletmesinin nominal değeri 10 TL olan 10.000 adet hisse senedini hisse başına 5 TL alım-satım amaçlı olarak satın almış ve işleme ilişkin 2.000 TL komisyonla birlikte toplam bedeli banka havalesi ile ödemiştir.
Bu işleme ilişkin "B" işletmesinin bankaya havale bedeli kaç TL dir?
"Z" işletmesi satıcısı ”Y" işletmesine olan 50.000 TL’lik borcun 10.000 TL’sini nakden ödemiştir.

Bu bilgilere göre yapılması gereken yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi alacaklandırılır?
Aşağıdaki hesaplardan hangisi “Diğer Alacaklar” grubunda yer alır?
İşletme 125.000 TL’lik mal satın almış ve karşılığını nakit olarak ödemiştir.
Bu işlem sonucunda aşağıdakilerden hangisi sırasıyla meydana gelir?
Çeki düzenleyen kişiye -------- adı verilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Kasa hesabı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın