Genel Muhasebe 1 Dersi 2015 – 2016 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

İşletmenin işletme sahipleri veya ortaklarına olan borçlarına ne ad verilir?
ASYA İşletmesi, BAMBU İşletmesinden 10 ay vadeli 20.000 TL tutarlı "X" Malını 20 Aralık 2015 tarihinde satın almıştır. ASYA bu işleme ilişkin ödemeyi 20 Ekim 2016 da gerçekleştirecektir.

Bu bilgilere göre, ASYA işletmesinin mal alım işlemini 20 Aralık 2015 tarihinde kayda almasında aşağıdaki muhasebenin temel kavramlardan hangisi kullanılmıştır?
Aşağıdakilerden hangisi herhangi bir hesabın borç veya alacak tarafına ilk kez kayıt yapılmasıdır?
Vergi Usul Kanunu’na göre işletme hesabı defterini hangi tür işletmeler tutar?
İşletme, tahsil edilmek üzere A Bankasına bıraktığı 8.000 TL nominal değerli çekin tahsil edildiğini bankadan gelen hesap özetinden öğrenmiştir. İşletme bu mali nitelikli işleme ait yapacağı yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisini alacaklandırır?
Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi tahsilat işlemine ilişkin bir örnektir?
Aşağıdakilerden hangisi nedeniyle çek cirosu geçersiz sayılır?
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Hesabıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi poliçenin taraflarından biri olan lehtarı ifade eder?

Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?
"A" İşletmesi sahip olduğu bir senedini teminat olarak vererek, karşılığında "B" Bankası’ndan 40.000 TL kredi kullanmıştır. "B" Bankası vadesi gelen ve ödenmeyen 50.000 TL nominal değerli senedi "A” İşletmesine iade etmiştir.

Buna göre "B" Bankasının senedi işletmeye iade etme işlemine ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi 118 Diğer Menkul Kıymetler hesabında muhasebeleştirilir?


Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?
Hisse senetleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi özel kesim tarafından borçlu sıfatı ile düzenlenen, bir yıldan kısa vadeli, emre ya da hamiline yazılı olarak çıkarılan menkul kıymetleri tanımlar?
Aşağıdakilerden hangisi ticaret işletmelerinin ana faaliyet konusuna ilişkin doğru bir ifade değildir?
Aşağıdakilerden hangisi devamlı (sürekli) envanter yönteminin temel özelliklerinden biridir?
Bir işletmenin 31.12.2014 tarihinde “Ticari Mallar” hesabının bakiyesi 12.500 TL, 31.12.2015 tarihinde ise 28.000 TL dir. İşletme 2015 yılında 53.000 TL tutarında mal almış, bu malların 6.700 TL lik kısmı iade edilmiştir. Ayrıca işletme 2015 yılında satın aldığı malların nakliyesi için 1.200 TL ödemiştir.

İşletmenin 2015 yılı Satılan Ticari Mallar Maliyeti kaç TL dir?
Aşağıdakilerden hangisi bir ticaret işletmesinin ana faaliyet konusuna ilişkin bilgilerin gösterildiği bilanço grubudur?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın