Genel Muhasebe 1 Dersi 2016 – 2017 Yılı (Vize) Ara Sınav SorularıYukarıdaki büyük defter hesabı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
"A" İşletmesi toplam maliyeti 2.000 TL olan 50 çift ayakkabıyı, çifti 100 TL den nakit para karşılığında satmıştır.

Bu bilgilere göre "A" İşletmesinin kârı veya zararı kaç TL dir?
Gelir ve giderlerin tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmesi; hasılat, gelir ve kârların aynı döneme ait maliyet, gider ve zararlarla karşılaştırılması aşağıdaki kavramlardan hangisinin gereğidir?
Aşağıdakilerden hangisi yasal düzenlemeye tabi belgelerden biri değildir?
İşletmelerin karşılaştığı finansal nitelikli bir işlemi borç ve alacak ilişkisini birlikte değerlendirerek madde adı verilen alan içinde gösteren ve tutulması yasalarca zorunlu olan fiziki veya elektronik defterler aşağıdakilerden hangisidir?
Muhasebe olaylarında temkinli davranılması ve işletmenin karşılaşabileceği risklerin göz önüne alınması gereğini aşağıdaki muhasebe kavramlarından hangisi ifade etmektedir?
Gerçekleşmemiş satışlar, gelir ve kârlar; gerçekleştirilmiş gibi ya da gerçekleşenler gerçek tutarından fazla veya az gösterilmemelidir.

Bu ilke aşağıdakilerinden hangisi ile ilgilidir?
Aşağıdakilerden hangisi bilanço hesabı türüdür?
I. İhtiyaca uygunluk
II. Gerçeğe uygun sunum
III. Karşılaştırılabilirlik
IV. Doğrulanabilirlik
V. Zamanında sunum

Yukarıdakilerden hangileri finansal tabloların temel özelliklerindendir?
Bir hesap kalemi veya mali bir olayın nispi ağırlık ve değerinin mali tablolara dayanılarak yapılacak değerlemeleri veya alınacak kararları etkileyebilecek düzeyde olması aşağıdaki muhasebe kavramlarından hangisini ifade etmektedir?
Mali nitelikli bir işlemin tarafları, tarih, içerik, miktar ve tutar olarak belirlenmesi işlemine ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin temel kavramlarından biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi 31 Aralık itibariyle düzenlenen ilk zorunlu mizandır?
Aşağıdakilerden hangisi finansal tablo setinde yer almaz?
Aşağıdaki hesaplardan hangisi dönen varlıklar grubunda yer almaz?
Bir işletmenin ortaklarının sermayeyi 50.000 TL artırması ve paranın işletmenin banka hesabına yatırılması ile ilgili mali olay aşağıdakilerden hangisidir?
İşletmelerin nakit hareketlerini işletme faaliyeti, yatırım faaliyeti ve finansman faaliyeti olarak sunan finansal tablo aşağıdakilerden hangisidir?
I. Açılış için ilgili hesabın borç tarafına kayıt yapılır.
II. Artışlar için ilgili hesabın borç tarafına kayıt yapılır.
III. Azalışlar için ilgili hesabın alacak tarafına kayıt yapılır.

Yukarıdaki hesap hareketleri aşağıdaki hesaplardan hangisinin işleyişini göstermektedir?
Mali nitelikli işlemlere ait belgelerin doğrudan defterlere kaydedilmesindeki olası hataları azaltmak için aşağıdaki belgelerden hangisi kullanılır?
Bilançoda işletmenin borç ve alacaklarının farkını göstermek yerine, alacak ve borçların ayrı ayrı gösterilmesi aşağıdaki finansal tablo varsayımlarından hangisinin gereğidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın