Genel Muhasebe 1 Dersi 2015 – 2016 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi işletmede gerçekleşen finansal nitelikli faaliyetleri muhasebeleştirme sürecinde yer alan öğelerden biri değildir ?
Finansal kullanıcının alacağı kararı etkileme gücüne sahip olan bilgiye ne ad verilir?
Belirli dönemlerde işletme varlıklarının ve kaynaklarının mevcut durumuna ve faaliyet sonucuna ilişkin bilgilerin ölçülmesi, izlenmesi ve ilgili taraflara sunulması aşağıdakilerden hangisi tarafından sağlanır?
Aşağıdakilerden hangisi işletmenin kısa zaman içinde paraya dönüşebilecek varlıklarından biridir?
"A" İşletmesinin 2016 dönemine ilişkin toplam satış geliri 100.000 TL ve bu satışların elde edilebilmesi için katlandığı toplam satış giderleri 80.000 TL dir. "A" işletmesi, gelir tablosunda satışlarını 100.000 TL ve satış giderlerini 80.000 TL olarak ayrı ayrı göstermesinin temel nedeni aşağıdaki varsayımlardan hangisine dayanır?
Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasaları, uluslararası kuruluşlar, kredi kuruluşları gibi üçüncü kişilerden sağlanan ve bir yıldan daha uzun vadede ödenmesi düşünülen fon kaynaklarına verilen addır?
Aşağıdakilerden hangisi varlık ve hizmetlerin muhasebeleştirilmesinde elde edilme maliyetlerini esas alan muhasebenin temel kavramıdır?
İşletmeye kaynak sağlayan üçüncü tarafa ödenecek tutara ne ad verilir?
İşletme yönetimi, işletme faaliyetlerinin sürekliliğine ilişkin belirsizlikler olması durumunda finansal tablolarda aşağıdakilerden hangisini yapar?
Bilgi kullanıcıları için düzenlenen bilginin; ihtiyaca uygun, güvenilir ve karşılaştırılabilir olması aşağıdaki finansal tabloların niteliksel özelliklerinden hangisi ile sağlanabilir?
I. Defterlere kayıtlar kurşun kalemle yazılır.
II.Defterler ve kayıtlar Türkçe tutulur.
III. Deftere yazılan hatalı kayıtlar silinir ve daksille düzeltilir.
IV. Yevmiye defterine yapılan yanlışların üzeri çizilir.
V. İşlemler defterlere en geç 10 gün içinde kaydedilmelidir.

Yukarıda yasal defterinin özellikleriyle ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
Bir hesabın borç tarafı toplamı 5.000 TL ve alacak tarafı toplamı 8.200 TL ise aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Aşağıdaki defterlerden hangisinin rakamlarının matematiksel doğruluğunu kanıtlamak için mizanlar hazırlanır?
İşletme sahipleri tarafından işletmeye verilen aktiflerin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

Yukarıdaki gelir tablosu bilgilerine göre işletmenin Net Satışlar tutarı kaç TL dir?
"A" İşletmesinin dönem sonu bilançosunda aktif tutarı ile pasif tutarı arasında 5 TL lik fark ortaya çıkmıştır.

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
"A" İşletmesi sahip olduğu 2.000 TL maliyetli 50 çift ayakkabıyı, çifti 100 TL den nakit para karşılığında satmıştır.
Bu bilgilere göre "A" İşletmesinin kârı veya zararı kaç TL dir?
Aşağıdakilerden hangisi varlık hesaplarının işleyişi ile ilgili doğru bir ifadedir?


Yukarıda "A" İşletmesinin dönem başı açılış kaydı yer almaktadır. Buna göre açılış kaydında Sermaye Hesabının alacak tutarı aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi muhasebe sürecinin son aşamasıdır?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın