İktisada Giriş 1 Dersi 2012 – 2013 Yılı Tek Ders Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi üretim (sermaye/yatırım) malıdır?
Normatif iktisat aşağıdakilerden hangisini inceler?
Hem arz hem de talepte gözlenen eş zamanlı ve aynı yönlü kaymalarda fiyattaki değişimi aşağıdakilerden hangisi belirler?
Talebi inelastik olan bir malın fiyatında azalış olması durumunda, söz konusu malın üreticisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Herhangi bir mala ait negatif eğimli doğrusal talep eğrisi üzerinde hangi noktada toplam gelir (hasılat) maksimum olur?
Marjinal fayda ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Ortalama fiziki ürün eğrisinin azalan kısmı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Bir işletmenin üretime bağlı olmayan maliyetlerine ne ad verilir?
Marjinal maliyetlerin ortalama maliyetlerin üzerinde seyretmesi durumunda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Tam rekabet piyasasında faaliyette bulunan ve kârını maksimize etmek isteyen rekabetçi bir firma için, aşağıdaki durumlardan hangisinde firmanın üretimini artırması gerekmektedir?
Kârını maksimize etmek isteyen bir firma, üretimini hangi düzeye kadar artırmalıdır?
Herhangi bir piyasada kısa dönemde bir firmanın pozitif ekonomik kâr elde edebilmesi için aşağıdaki koşullardan hangisinin gerçekleşmesi gerekir?
Tekelci bir firma için marjinal gelir eğrisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Birbirine benzer fakat aynı olmayan ürünlerin çok sayıda firma tarafından üretilip satıldığı piyasa türüne ne ad verilir?
Tekelci rekabet piyasasında faaliyet gösteren bir firma için ortalama toplam maliyet (ATC) eğrisi, tüm üretim düzeylerinde, talep eğrisinin üzerinde yer alıyorsa, söz konusu firma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Yukarıdaki şekil tekelci bir firmanın talep, marjinal gelir ve maliyet eğrilerini göstermektedir.
Buna göre firmanın elde edeceği maksimum kâr aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Pigou tipi vergilerin ayırt edici özelliklerinden biri değildir?
Pozitif dışsallıklar meydana getiren üretim ve tüketim faaliyetinin marjinal dışsal faydasını içselleştirmek için kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi kamusal maldır?
Negatif dışsallık meydana getiren bir ekonomik faaliyetin marjinal dışsal maliyetini içselleştirmek için vergi uygulaması aşağıdaki koşullardan hangisinin gerçekleşmesi durumunda etkinlik sağlar?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın