İktisada Giriş 1 Dersi 2013 – 2014 Yılı Tek Ders Sınav Soruları

Bir malın iktisadi bir mal olarak tanımlanabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekir?
Sermayenin kullanılması karşılığında yapılan ödemelere ne ad verilir?
Tüketicilerin, isteklerini karşılamakta doğrudan kullandıkları ve kullandıklarında yok olan mallara ne ad verilir?
Talep şedülü, diğer faktörler sabitken, bir mala olan talep miktarı ile aşağıdakilerden hangisi arasındaki ilişkiyi ifade eder?
Tüketicinin geliri artarken X malına olan talep azalıyorsa X malı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Y malının fiyatındaki bir yüzde değişmenin X malının talep edilen miktarında ne kadarlık bir değişmeye neden olacağını gösteren katsayıya ne ad verilir?
Hem fiyat hem de miktar eksenini kesen doğrusal bir talep eğrisi üzerinde hangi noktada, esneklik 1 değerini alır?
Bir girdinin marjinal fiziki ürünü ile ürünün piyasa fiyatının çarpılması sonucunda aşağıdakilerden hangisi elde edilir?
Azalan marjinal fayda varsayımı altında, aşağıdaki durumlardan hangisinde marjinal fayda sıfır olur?
Aşağıdakilerden hangisi diğer üretim faktörlerinin miktarı sabitken bir üretim faktörünün üretimde kullanılan miktarının artırılması durumunda, her ilave birimin sağladığı ürün miktarının azaldığını ifade eder?
Aşağıdaki formüllerden hangisi toplam maliyetleri (TC) verir?
Hiç üretim yapılmasa da firmanın karşılaması gereken giderlere ne ad verilir?
Rekabetçi bir firmanın kârını maksimize edeceği üretim koşulu aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi tam rekabetçi piyasanın özelliklerinden biri değildir?
I. Yasal engeller
II. Ölçek ekonomileri
III. Gerekli bir kaynağın yalnız bir firmanın kullanımında olması

Yukarıdakilerden hangileri tekel piyasasına girişin engelleri arasında yer alır?
I. Kartel
II.Dirsekli talep
III.Fiyat liderliği
Yukarıdakilerden hangileri oligopol türleri arasında yer alır?
Aşağıdakilerden hangisi tekelci rekabet piyasasının özelliklerinden biri değildir?
Negatif dışsallıklar durumunda devletin negatif dışsallığın söz konusu olduğu mala vergi uygulayarak üretimini optimal düzeyde sağlamak amacıyla kullandığı vergilere ne ad verilir?
Bir kişinin kamu malından fayda elde etmesine rağmen bu malın finansmanında herhangi bir maliyet yüklenmekten kaçınmasına ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi asimetrik bilgi sorunu nedeniyle, yüksek kalitedeki ürünlerin ya da yüksek kaliteli tüketicilerin niteliklerini gösteremedikleri için piyasadan dışlanması durumunu ifade eder?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın