İktisada Giriş 1 Dersi 2016 – 2017 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi üreticilerin fiyat değişmelerine karşı duyarlılığını ölçer?
Bireyin tüketilen mal ve hizmetten elde edeceği memnuniyete ne ad verilir?
Üretim sürecinde kullanılan ve kullanıldığında biten kaynaklara ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi talep eğrisinin sağa kaymasına neden olur?
Tarımsal bir ürünün hükümetçe belirlenen bir fiyat düzeyinin altında bir fiyattan piyasada işlem görmesini engelleyen uygulamaya ne ad verilir?
Hammadde veya ara mallarını üretim sürecinden geçirerek onların fiziksel şekil ve görünümünü değiştirip yeni bir ürün elde etme işlemine ne ad verilir?
İnsan ihtiyaçlarını karşılayacak olan mal ve hizmetleri üretip satışa sunan ekonomik birime ne ad verilir?
Devletin mal ve hizmet miktarını sınırlayarak, tam rekabet koşullarında oluşmuş olan piyasa fiyatını üreticilerin lehine artırması yönündeki politikaya ne ad verilir?
Belli bir miktar üzerinden alınan ve miktarsal vergiler olarak da tanımlanan vergilere ne ad verilir?
Üretim maliyetlerini minimum eden optimal girdi bileşiminin sağlandığı durumda, emeğin marjinal fiziksel ürünü 42 birim, sermayenin marjinal fiziksel ürünü 78 birim ve emeğin fiyatı 7 TL ise sermayenin fiyatı kaç TL’dir?
Bir firmanın ürettiği ürünün piyasa fiyatı 7 TL ve emeğin marjinal fiziksel ürünü 42 ise marjinal ürün hasılası (MRP|_ ) kaçtır?
Tüketicinin bir mal için ödemeyi arzu ettiği fiyat ile gerçekte satın aldığı fiyat arasındaki farka ne ad verilir?
Standartize edilmiş bir ürünün çok sayıda firma tarafından üretildiği piyasa türü aşağıdakilerden hangisidir?
Tam rekabetçi firma aşağıdaki eşitliklerden hangisinin sağlandığı çıktı düzeyinde kârını maksimize eder?
Monopolcü rekabet piyasasında ürünün ikame edilebilirliği arttıkça, talebin fiyat esnekliği nasıl olur?
Kısa dönemde rekabetçi firmanın AVC eğrisinin minimum noktasından geçen piyasa fiyatına ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi tam rekabetçi firmanın kısa dönem arz eğrisini ifade eder?
Aşağıdaki piyasalardan hangisi oligopol piyasası türüne örnektir?
Lisanslar, monopol piyasasında piyasa gücünü oluşturan kaynaklardan hangisinin kapsamında yer alır?
Monopol piyasası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın