İktisada Giriş 1 Dersi 2015 – 2016 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Talep edilen miktar nedir?
Aşağıdakilerden hangisi dayanıklı bir tüketim malıdır?
Bir hastanede gerçekleştirilen aşağıdaki operasyonlardan hangisinde fiyat esnekliği diğerlerine göre daha düşüktür?
Azalan marjinal fayda varsayımı altında, aşağıdaki durumlardan hangisinde marjinal fayda sıfır olur?
Rekabetçi bir işletmenin marjinal geliri, marjinal maliyetinden yüksek ise işletmenin kârını artırmak için gerçekleştirmesi gereken uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
Hiç üretim yapılmasa da firmanın karşılaması gereken giderlere ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi bir malın üretimini gerçekleştirmek için kullanılabilecek ara mallardan biri değildir?
Eksi değer aldığında, firmanın uzun dönemde piyasadan ayrılmasına yol açan değişken aşağıdakilerden hangisidir?
Rekabetçi bir firmanın kârını maksimize edeceği üretim koşulu aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi, ürünün fiyatı ile piyasaya sunulan ürün miktarı arasındaki ilişkiyi gösterir?
Aşağıdaki formüllerden hangisi toplam maliyetleri (TC) verir?
I.Marjinal gelir
II.Ortalama gelir
III.Marjinal maliyet

Rekabetçi bir firma için Yukarıdakilerden hangileri ne kadar mal satılırsa satılsın kendi kararına bağlı olarak değişmez?
Negatif dışsallıklar durumunda devletin negatif dışsallığın söz konusu olduğu mala vergi uygulayarak üretimini optimal düzeyde sağlamak amacıyla kullandığı vergilere ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi tekelci rekabet piyasasının özelliklerinden biri değildir?
I.Kartel
II.Dirsekli talep
III.Fiyat liderliği

Yukarıdakilerden hangileri oligopol türleri arasında yer alır?
I.Tam fiyat farklılaştırması
II.Kısmi fiyat farklılaştırması
III.Miktarlar arası fiyat farklılaştırması
IV.Alıcılar arası fiyat farklılaştırması

Yukarıdakilerden hangileri tekelci bir firmanın yapacağı fiyat farklılaştırması türleri arasında yer almaz?
I.Yasal engeller
II.Ölçek ekonomileri
III.Gerekli bir kaynağın yalnız bir firmanın kullanımında olması

Yukarıdakilerden hangileri tekel piyasasına girişin engelleri arasında yer alır?
Aşağıdakilerden hangisi asimetrik bilgi sorunu nedeniyle, yüksek kalitedeki ürünlerin ya da yüksek kaliteli tüketicilerin niteliklerini gösteremedikleri için piyasadan dışlanması durumunu ifade eder?
Aşağıdakilerden hangisi, belli koşullar altında negatif veya pozitif dışsallıkların varlığında devlet müdahalesi gerektirmeden özel taraflar arasında etkin bir çözüm sağlanmasını ifade eder?
Üreticiler ve üzerlerine maliyet yüklenen birimler tarafından maruz kalınan marjinal maliyete ne ad verilir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın