İktisada Giriş 1 Dersi 2018 – 2019 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi üreticilerin fiyat değişmelerine karşı duyarlılığını ölçer?
Marjinalistler, aşağıdaki varsayımlardan hangisini kullanarak bireyin bir mala ilişkin talep eğrisinin negatif eğimli olduğunu ispatlamaya çalışmışlardır?
I. Üretimde kullanılan girdi fiyatlarının değişmesi
II. Tüketicinin gelirinin değişmesi
III. Tüketici sayısının değişmesi

Yukarıdakilerden hangileri talep eğrisinin kaymasına neden olur?
Üretim sürecinde kullanılan ve kullanıldığında biten kaynaklara -------- adı verilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Devletin arz edilen mal ve hizmet miktarını sınırlayarak, tam rekabet koşullarında oluşmuş olan piyasa fiyatını üreticilerin lehine artırması yönündeki politikaya ne ad verilir?
Belli bir miktar üzerinden alınan ve miktarsal vergiler olarak da tanımlanan vergilere ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi ulusal endüstrileri diğer ülke üreticilerinin rekabetinden koruma amaçlı bir devlet müdahalesidir?
Tüketicinin bir mal için ödemeyi arzu ettiği fiyat ile gerçekte satın aldığı fiyat arasındaki farka ne ad verilir?
Bir firmanın ürettiği ürünün piyasa fiyatı 8 TL ve emeğin marjinal fiziksel ürünü 20 ise emeğin marjinal ürün hasılası kaç TL'dir?
Üretim ölçeği arttıkça uzun dönem ortalama maliyetlerin artmasına ne ad verilir?
Üretimde kullanılan emek girdi miktarı 10 birimden 14 birime çıktığında emeğin toplam fiziksel ürünü 140 birimden 160 birime çıkıyorsa emeğin marjinal fiziksel ürünü kaç birimdir?
Uzun dönemde üretimin en düşük maliyetle gerçekleştirildiği üretim ölçeğine ne ad verilir?
Tam rekabetçi firma kısa dönemde aşağıdaki eşitliklerden hangisinin sağlandığı çıktı düzeyinde kârını maksimize eder?
------- monopolcü rekabet piyasasındaki firmalara kısmi monopol gücü kazandırır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Yukarıdaki endüstri yapıları ve bunlara ait uzun dönem arz eğrisinin şekli ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
Bir piyasaya veya uzmanlık alanına giriş için devlet tarafından yapılan düzenlemelere ------- adı verilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Aşağıdaki piyasalardan hangisinde farklılaştırılmış veya homojen ürün, az sayıdaki büyük ölçekli firma tarafından üretilir?
Tam rekabet piyasasında yeni firmaların piyasaya girmesi aşağıdaki eğrilerden hangisinin kaymasına neden olur?
Tam rekabet piyasası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Monopol piyasası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın