İktisada Giriş 1 Dersi 2014 – 2015 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi bir iktisadi mal değildir?
Talep edilen miktar nedir?
Hem fiyat hem de miktar eksenini kesen doğrusal bir talep eğrisi üzerinde hangi noktada, talep esnekliği 1 değerini alır?
Bir girdinin marjinal fiziki ürünü ile ürünün piyasa fiyatının çarpılması sonucunda aşağıdakilerden hangisi elde edilir?
Aşağıdakilerden hangisi bir malın üretimini gerçekleştirmek için kullanılabilecek ara mallardan biri değildir?
Hiç üretim yapılmasa da firmanın karşılaması gereken giderlere ne ad verilir?
Aşağıdaki formüllerden hangisi toplam maliyetleri (TC) verir?
Eksi değer aldığında, firmanın uzun dönemde üretimden ayrılmasına yol açan değişken aşağıdakilerden hangisidir?
Rekabetçi bir işletmenin marjinal geliri, marjinal maliyetinden yüksek ise işletmenin kârını artırmak için gerçekleştirmesi gereken uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
Rekabetçi bir firmanın kârını maksimize edeceği üretim koşulu aşağıdakilerden hangisidir?
Rekabetçi bir firmanın kısa dönem arz eğrisi, fiyatın aşağıdakilerden hangisinden yüksek olduğu üretim düzeyinden başlar?
Aşağıdakilerden hangisi, ürünün fiyatı ile piyasaya sunulan ürün miktarı arasındaki ilişkiyi gösterir?
Aşağıdakilerden hangisi tekelci rekabet piyasasının özelliklerinden biri değildir?
I. Kartel
II.Dirsekli talep
III. Fiyat liderliği

Yukarıdakilerden hangilen oligopol türleri arasında yer alır?
I. Yasal engeller
II.Ölçek ekonomileri
III.Gerekli bir kaynağın yalnız bir firmanın kullanımında olması

Yukarıdakilerden hangilen tekel piyasasına girişin engelleri arasında yer alır?
I. Tam fiyat farklılaştırması
II. Kısmı fiyat farklılaştırması
III. Miktarlar arası fiyat farklılaştırması
IV. Alıcılar arası fiyat farklılaştırması

Yukarıdakilerden hangilen tekelci bir firmanın yapacağı fiyat farklılaştırması türleri arasında yer almaz?
Tüketici dışındaki bir başkasının, malın ek biriminden elde ettiği faydaya ne ad verilir?
Üreticiler ve üzerlerine maliyet yüklenen birimler tarafından maruz kalınan marjinal maliyete ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi dışlanamayan ve rakip olmayan mallara bir örnektir?
Bir piyasa sisteminin mal ve hizmetleri ya bütünüyle ya da ekonomik olarak optimal bir biçimde sağlamadaki yetersizliğine ne ad verilir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın