İktisada Giriş 1 Dersi 2018 – 2019 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

I. İşgücü
II.Yasalar
III. Toprak
IV. Sermaye

Yukarıdakilerden hangileri iktisadi açıdan kaynak niteliğinde değildir?
İktisadi sorunların analiz edilmesinde kullanılan bilimsel yöntemin ikinci aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
Üretiminde kıt kaynakların kullanıldığı, insan ihtiyaçlarını karşılama özelliğine sahip olan ancak fiziki varlığı olmayan ürünlere ----- adı verilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Mevcut koşullar değiştiği zaman ne olacağının incelenmesine iktisadi düşünme tarzında ne ad verilir?
İktisadın, mevcut durumun ne olduğunu belirlemeye çalışan ve değer yargısı içermeyen bölümü aşağıdakilerden hangisidir?
Bir mal tüketen tüketici, net toplam faydayı maksimize edeceği varsayıldığında, dengeye nasıl ulaşır?
Belirli bir zaman diliminde bir maldan bir birim daha fazla tüketilmesi sonucunda toplam faydada ortaya çıkan değişime ------ adı verilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Faydanın ölçülebileceğini öne süren, faydayı ölçmek için “util” adı verilen bir birim ya da doğrudan parayı kullanan grup aşağıdakilerden hangisidir?
Serbest piyasa sistemine genellikle ---- adı verilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
I. Özel mülkiyetin yanında kamu mülkiyetini de kabul eder.
II. Piyasa mekanizmasının yanında müdahaleyi de kabul eder.
III. Fiyat mekanizması yanında merkezi planları da uygulama çabası içindedir.
IV. Temel ekonomik sorulara ilişkin kararlar yalnız merkezi otorite tarafından alınır.

Karma ekonomik sistem ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?
Piyasadaki firma sayısının azalması durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
Diğer koşullar sabit iken, arz ve talep eğrilerinin eş anlı ve birbirine ters yönde, bununla birlikte arz eğrisinin sola ve talep eğrisinin sağa kaydığı; arz eğrisindeki kaymanın talep eğrisindeki kaymadan daha fazla olduğu bir durumda denge fiyat ve miktarındaki değişim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Belirli bir zaman diliminde farklı fiyat düzeylerinde piyasada etkileşimde bulunan tüm tüketicilerin talep ettikleri mal miktarlarını gösteren tabloya ne ad verilir?
Veri fiyat düzeyinde arz edilen miktarın talep edilen miktardan fazla olmasına ------- adı verilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
I. Girdi fiyatlarının değişmesi
II Teknolojik ilerleme
III. Tüketici gelirinin değişmesi

Yukarıdakilerden hangileri arz eğrisinin kaymasına neden olur?
Bir malın fiyatı %20 arttığında talep edilen mal miktarı %80 azalıyorsa bu mala ilişkin talebin fiyat esnekliği değeri kaçtır?
Birçok ikamesi bulunan yani ikame edilebilirlik derecesi yüksek bir malın talep esnekliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Parasal gelirde ortaya çıkan yüzde değişme sonucunda talep miktarında meydana gelen yüzde değişmeye ne ad verilir?
Gelir arttığında talebi artan mallara ne ad verilir?
Piyasada bulunan A malının fiyat değişimleri karşısında; tüketicilerin bu maldan talep ettikleri miktarda hiçbir değişiklik olmuyorsa, tüketicilerin A malına ilişkin talepleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın