İktisada Giriş 1 Dersi 2013 – 2014 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisinin yaptığı iş, üretilen çıktı bakımından diğerlerinden farklıdır?
A malı piyasasında seçilen fiyat, denge fiyatının altında kalırsa aşağıdaki durumlardan hangisi gerçekleşir?
Bir firmanın ürettiği malın fiyat esnekliğinin 1’den küçük olması durumunda, malın fiyatında yapılan bir azalış aşağıdakilerden hangisine neden olur?
Emeğin marjinal fiziki ürününün sıfır olduğu noktada toplam fiziki ürün ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Aşağıdakilerden hangisi bir malın üretimini gerçekleştirmek için kullanılabilecek ara mallardan biri değildir?
Aşağıdaki formüllerden hangisi emeğin marjinal ürününü verir ?
Hiç üretim yapılmasa da firmanın karşılaması gereken giderlere ne ad verilir?
Muhasebe maliyetlerine fırsat maliyetlerinin eklenmesiyle aşağıdakilerden hangisi elde edilir?
Rekabetçi firmalar için fiyat doğrusu aşağıdaki eğrilerden hangisinin minimumunun altında kalırsa söz konusu firmalar zarar etmeye başlar?
Rekabetçi bir piyasada, aşağıdaki eğrilerden hangisinin ortalama değişken maliyet eğrisi üzerinde kalan kısmı bir firmaya ait kısa dönem arz eğrisini temsil eder?
Rekabetçi bir firmanın kârını maksimize edeceği üretim koşulu aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi tam rekabetçi piyasanın özelliklerinden biri değildir?
Tekelci bir firma için kârını maksimize edecek üretim koşulu aşağıdakilerden hangisidir?
I.Kartel
II.Dirsekli talep
III.Fiyat liderliği

Yukarıdakilerden hangileri oligopol türleri arasında yer alır?
I. Tam fiyat farklılaştırması
II.Kısmi fiyat farklılaştırması
III.Miktarlar arası fiyat farklılaştırması
IV.Alıcılar arası fiyat farklılaştırması

Yukarıdakilerden hangileri tekelci bir firmanın yapacağı fiyat farklılaştırması türleri arasında yer almaz?
Tekelci bir firma aşağıdaki durumlardan hangisinde faaliyette bulunmaz?
Aşağıdakilerden hangisi, belli koşullar altında negatif veya pozitif dışsallıkların varlığında devlet müdahalesi gerektirmeden özel taraflar arasında etkin bir çözüm sağlanmasını ifade eder?
Marjinal sosyal faydanın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Bir kişinin kamu malından fayda elde etmesine rağmen bu malın finansmanında herhangi bir maliyet yüklenmekten kaçınmasına ne ad verilir?
Bir işlemin taraflarından birinin, işleme ilişkin olarak diğer tarafın sahip olmadığı bir bilgiye sahip olması durumuna ne ad verilir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın