İktisada Giriş 1 Dersi 2018 – 2019 Yılı 3 Ders Sınav Soruları

Gelir arttığında talebi artan mallara ne ad verilir?
I. Girdi fiyatlarının değişmesi
II. Teknolojik ilerleme
III. Malın fiyatının değişmesi

Yukarıdakilerden hangileri arz eğrisinin kaymasına neden olur?
I. Özel mülkiyetin yanında kamu mülkiyetini de kabul eder.
II. Piyasa mekanizmasının yanında müdahaleyi de kabul eder.
III. Fiyat mekanizması yanında merkezi planları da uygulama çabası içindedir.
IV. Temel ekonomik sorulara ilişkin kararlar yalnız merkezi otorite tarafından alınır.

Karma ekonomik sistem ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi üreticilerin fiyat değişmelerine karşı duyarlılığını ölçer?
Mevcut koşullar değiştiği zaman ne olacağının incelenmesine iktisadi düşünme tarzında ne ad verilir
Belirli bir zaman diliminde bir maldan bir birim daha fazla tüketilmesi sonucunda toplam faydada ortaya çıkan değişime ------ adı verilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Üretiminde kıt kaynakların kullanıldığı, insan ihtiyaçlarını karşılama özelliğine sahip, fiziki varlığı olmayan ürünlere ne ad verilir?
İktisadi sorunların analiz edilmesinde kullanılan bilimsel yöntemin ikinci aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
Belirli bir zaman diliminde farklı fiyat düzeylerinde piyasada etkileşimde bulunan tüm tüketicilerin talep ettikleri mal miktarlarını gösteren tabloya ne ad verilir?
Bir firmanın ürettiği ürünün piyasa fiyatı 8 TL ve emeğin marjinal fiziksel ürünü 20 ise emeğin marjinal ürün hasılası kaç TL'dir?
Tüketicinin bir mal için ödemeyi arzu ettiği fiyat ile gerçekte satın aldığı fiyat arasındaki farka ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi ulusal endüstrileri diğer ülke üreticilerinin rekabetinden koruma amaçlı bir devlet müdahalesidir?
Belli bir miktar üzerinden alınan ve miktarsal vergiler olarak da tanımlanan vergilere ne ad verilir?
Diğer üretim faktörlerinin üretimde kullanılan miktarları sabitken, sadece tek bir üretim faktörünün üretimde kullanılan miktarı artırıldığında, üretimin belli bir düzeyinden sonra, değişken girdinin her bir ilave biriminin toplam üretim düzeyine sağladığı katkı miktarının sürekli azalmasına ne ad verilir?
Firmaların piyasaya çok kolay bir şekilde girip çıkabilmeleri, tam rekabet piyasasının hangi koşulunu ifade eder?
Tam rekabetçi firmanın uzun dönemdeki üretiminin, uzun dönem ATC eğrisinin minimum noktasında gerçekleşmesine ne ad verilir?
------- monopolcü rekabet piyasasındaki firmalara kısmi monopol gücü kazandırır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Aşağıdaki piyasalardan hangisinde farklılaştırılmış veya homojen ürün, az sayıdaki büyük ölçekli firma tarafından üretilir?
Sabit maliyetli endüstrilerde uzun dönem arz eğrisinin esnekliği nasıldır?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın