İktisada Giriş 1 Dersi 2018 – 2019 Yılı Yaz Okulu Sınav Soruları

İktisadi sorunların analiz edilmesinde kullanılan bilimsel yöntemin ikinci aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
Tercih yapmak ya da karar almak zorunda olan bir iktisadi birimin kendi hedefine uygun biçimde hareket etmesine ne ad verilir?
Bireyin tüketilen mal ve hizmetten elde edeceği memnuniyete ne ad verilir?
Belirli bir zaman diliminde bir maldan bir birim daha fazla tüketilmesi sonucunda toplam faydada ortaya çıkan değişime _______ adı verilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Piyasada bulunan A malının fiyat değişimleri karşısında; tüketicilerin bu maldan talep ettikleri miktarda hiçbir değişiklik olmuyorsa, tüketicilerin A malına ilişkin talepleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Belirli bir zaman diliminde farklı fiyat düzeylerinde satın alınmak istenen mal ve hizmet miktarına ne ad verilir?
I. Girdi fiyatlarının değişmesi
II. Teknolojik ilerleme
III. Tüketici gelirinin değişmesi

Yukarıdakilerden hangileri arz eğrisinin kaymasına neden olur?
Gelir arttığında talebi azalan mallara ne ad verilir?
Mal ve hizmetlerin üretilmesinde insanlar tarafından harcanan zamana ne ad verilir?
Serbest piyasa sistemine genellikle ne ad verilir?
Tüketicinin bir mal için ödemeyi arzu ettiği fiyat ile gerçekte satın aldığı fiyat arasındaki farka ne ad verilir?
Gerçekte herhangi bir parasal ödeme yapılmayan ancak bir alternatiften vazgeçilmesi nedeniyle ortaya çıkan maliyete ne ad verilir?
Tarımsal bir ürünün, hükümetçe belirlenen bir fiyat düzeyinin altında bir fiyattan piyasada işlem görmesini engelleyen uygulamaya ne ad verilir?
Bir firmanın ürettiği ürünün piyasa fiyatı 8 TL ve emeğin marjinal fiziksel ürünü 20 ise emeğin marjinal ürün hasılası kaç TL’dir?
Herhangi bir piyasada tüketicilerin memnuniyetini azaltmadan, üretim faktörlerinin bir başka piyasada kullanılmasının olanaksız olduğu duruma ne ad verilir?
Tam rekabet piyasası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Yakın ikamesi olmayan bir malın veya hizmetin üreticisinin veya sunucusunun tek firma olduğu piyasaya ne ad verilir?
Bir piyasaya veya uzmanlık alanına giriş için devlet tarafından yapılan düzenlemelere ______ adı verilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Yeni açılan özel bir hastanenin Anadolu Üniversitesi personeline %20 indirim uygulaması, aşağıdaki fiyat farklılaştırması türlerinden hangisine örnektir?
Aynı ürünü üreten firmalar topluluğuna ne ad verilir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın