Devlet Bütçesi Dersi 2013 – 2014 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi bütçenin hukukî niteliğiyle ilgili farklı görüşlerden biridir?
Aşağıdaki ifadelerden hangisi bütçeyle ilgili yanlıştır?
Genel ekonomiyi durgunluktan kurtarmak için bütçe açıklarını mali bir araç olarak gören bütçe kuramına ne ad verilir?
Ödeneklerle kamu hizmeti arasında bağ kuran bütçe ilkesine ne ad verilir?
Kamu kurumlarının kendi programlarını oluşturması ve bu programlara yönelik performansları belirleyerek bütçe teklifi hazırlaması aşağıdaki hangi bütçe tekniği yöntemidir?
Geçmiş yıllar verilerinin ortalamasının alınması ile verilerdeki tesadüfiliği ve mevsimselliği ortadan kaldıracağı düşüncesine dayanan yönteme ne ad verilir?
Sınıflama esası, girdi sınıflaması olan bütçe tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi program ve politika analizinde ortaya çıkabilecek sorunlardan biridir?
Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasında yerel yönetimlerle ilgili hükümler arasında yer almaz?
Aşağıdakilerden hangisi belediye encümeninin görevlerinden biri değildir?
Genelde yarı kamusal mal/hizmet üreten, ayrı ayrı tüzel kişiliklere sahip, kendine ait geliri ve mal varlığı olup kendi nakit yönetimlerini yapan kuruluşlar aşağıdakilerden hangisidir?
Kamu kesiminin hangi hizmetlere ne kadar harcama yaptığını gösteren sınıflama türü aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi yedek ödenekler içerisinde yer almaz?
Analitik bütçe sınıflamasından önce yapılan ekonomik sınıflamada cari ve yatırım harcamalarının toplamı aşağıdakilerden hangi harcama türü ile ifade edilmektedir?
TBMM Genel Kurulunda Başbakanlığın ödeneklerini 10 milyon Türk Lirası arttırmayı amaçlayan değişiklik önergesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Aşağıdakilerden hangisi idare faaliyet raporlarında yer almaz?
Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Yüksek Planlama Kurulu tarafından Eylül ayının on beşine kadar karara bağlanıp Resmi Gazete’de yayımlanan belge aşağıdakilerden hangisidir?
Mali yılbaşındaki ödenekten daha fazla harcama yapmayı, Merkezî Kesin Hesap Kanunuyla kabul eden ödenek uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?
Bedelli Askerlik için ödenecek paraların, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı adına yatırılması aşağıdaki bütçe uygulamalarından hangisine bir örnektir?
Kur farklarını karşılama ödeneği aşağıdak ödenek türlerinden hangisine bir örnektir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın