Devlet Bütçesi Dersi 2018 – 2019 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Hükümetlerin tercihlerini parlamentolar aracılığıyla onaylaması ve uygulaması aşağıdaki bütçe işlevlerinden hangisi ile ilişkilidir?
Aşağıdakilerden hangisi en az kaynakla en fazla sosyal faydayı sağlayacak biçimde bütçe uygulamasının yapıldığını anlatan denetim türünü ifade eder?
I. Mali işlev
II. Hukuki işlev
III. Siyasal işlev
IV. İstikrar işlevi

Yukarıdakilerden hangileri bütçenin klasik işlevlerindendir?
Bir ekonomide var olan dışsalhkların giderilmesi için devletin bütçe aracılığı ile bazı görevler üstlenmesinin gerektiği aşağıdaki bütçe işlevlerinden hangisi ile yakından ilişkilidir?
Gelir toplanması, gider yapılması, borç alınması gibi bütçe uygulamasıyla ilgili denetimi düzenleyen hukuk dalı aşağıdakilerden hangisidir?
Bütçede yer alan gelir ve gider tahminlerinin ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullara uygun olması gerektiğini esas alan bütçe ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Neumark’ın ortaya koyduğu statik bütçe ilkeleri aşağıdakilerden hangisini açıklar?
Aşağıdakilerden hangisinde 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’na göre bütçe gelir ve gider tahminleri uygulama sonuçlarının raporlanmasında esas alınan ilkeler birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Aşağıdakilerden hangisi Türk Bütçe Sisteminde bütçenin genellik ilkesinin istisnası olan uygulamalardan biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi klasik bütçe ilkelerinden biri olan genellik ilkesinin uygulama yöntemlerinden biri değildir?
Türkiye’ye örnek olan klasik bütçe sisteminin ilk kez ortaya çıktığı ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Fransa tarihinde 1614-1789 arası dönem aşağıdakilerden hangisi olarak anılmaktadır?
İngiltere’de vergileri onaylama hakkını kesin olarak parlamentoya veren 1689 tarihli belge aşağıdakilerden hangisidir?
Osmanlı’da 1808’de Padişah ile ayanlar, valiler ve beyler arasındaki ilişkileri kapsayan, vergi düzeni ile adil ve eşit vergi salma konusunda hükümler içeren belge aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi ABD’de 1767’de Townshend yasaları ile getirilen vergilerden biri değildir?
Torba bütçeleme sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
I. Satın alınan kaynaklara odaklı olması
II. Planlamaya dayalı olması
III. Kamu hizmetlerinin fonksiyonel
sınıflandırılmasını gerektirmesi
IV. Verimliliğin artırılmasına yardımcı olması
V. Bütçe kararlarında rasyonelliği sağlamaya çalışması

Yukarıdakilerden hangileri PPBS’in temel özelliklerindendir?


Yukarıdaki bütçe örneğinde görülen sınıflama aşağıdaki bütçe sistemlerinden hangisinin temel sınıflamasıdır?
Geleneksel performans bütçe ile program bütçenin özelliklerini birleştiren bütçeleme sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi klasik bütçeleme ile ilgili olumsuz eleştirilerden biri değildir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın