Devlet Bütçesi Dersi 2017 – 2018 Yılı 3 Ders Sınav Soruları

Devletin bir yıl sonra neler satın alacağı ve bunlar için ne kadar ödeme yapacağını dikkate alan bütçe sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
Devlet hizmetlerinin gerektirdiği maliyetleri vergilerle veya borçlanmayla karşılanması tartışması aşağıdaki bütçe işlevlerinden hangisi ile ilgilidir?
Politika ve program analizlerinde girdilerle çıktıları dikkate alan karar alma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Yasama organının, bütçe ile ilgili kendisine ait hak ve yetkileri kullanmaya ve bütçe işlemleri yapmaya yürütme organına yetki vermesi aşağıdaki bütçe ilkelerinden hangisinin kapsamında yer ahr?
Döner sermayeli işletmeler, bütçe kanununda yer alan hükümler çerçevesinde aylık gayri safi hasılatlarının yüzde kaçını genel bütçeye aktarırlar?
Sağlık Bakanlığı aşağıdaki kuruluşların hangisinin içinde yer alır?
Genel bütçeli ve özel bütçeli kuruluşların kapasitelerinin atıl kaldığı zamanlarda özel mal ve hizmetler üretebildikleri kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi genel bütçeli kuruluşların ortak özelliklerinden biri değildir?
Bütçe ödeneklerinin hangi kaynaktan karşılandığını gösteren sınıflama türü aşağıdakilerden hangisidir?
Bütçe ödeneklerinin hangi kaynaktan finanse edildiğini gösteren sınıflama aşağıdakilerden hangisidir?
Analitik bütçe sınıflamasından önceki dönemlerde uygulamada eksikliği hissedilen sınıflama türü aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi ekonomik sınıflama içerisinde yer alan yedek ödeneklerden biri değildir?
Gelecek üç yıla ilişkin kamu gelir ve gider tahminlerini içeren belge aşağıdakilerden hangisidir?
Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi aşağıdakilerden hangisidir?
TBMM Genel Kurulunda Başbakanlığın ödeneklerini 10 milyon Türk Lirası arttırmayı amaçlayan değişiklik önergesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Aşağıdakilerden hangisi bütçe kanununa ekli "C" cetvelinin kapsamında yer alır?
Kamu Mali Yönetim Kanunu'nda yer alan “Mali yıl sonunda kullanılmayan ödenekler iptal edilir.” hükmünün istisnası olan ödenek türü aşağıdakilerden hangisidir?
Örtülü ödeneğin genel bütçe ödeneğine oranı binde kaçtır?
Cumhuriyetin ilk yıllarında uygulanan, eski adı “tahsisatı mesture” olan ödenek türü aşağıdakilerden hangisidir?
TBMM tarafından bütçe kanunu ile verilmeyen ancak sonrasında kesin hesap kanunu ile verilen ödenek türü aşağıdakilerden hangisidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın