Devlet Bütçesi Dersi 2014 – 2015 Yılı Tek Ders Sınav Soruları

Bütçe Kanun Tasarısı’nın TBMM’ye sunularak meclisten onay beklenmesi bütçenin aşağıdaki hangi işlevinin kapsamındadır?
“Budget” kelimesi ilk defa aşağıdaki ülkelerden hangisinde kullanılmıştır?
Tüm kamu kesiminin gelir ve giderlerini birleştirilmesini gerektiren ilke aşağıdakilerden hangisidir?
Hükümetin yapısının, mali politikalarının, kamu hesaplarının ve mali hedeflerinin kamuoyuna açık olması aşağıdaki bütçe ilkelerinden hangisinin kapsamındadır?
Yatırım bütçesinin en eski ve gelişmiş uygulama örneği aşağıdaki ülkelerden hangisinde görülmüştür?
Performans bütçe sisteminde bütçe hazırlıklarında üçüncü aşama aşağıdakilerden hangisidir?
Birden çok fonksiyonun ve bunların arasındaki ilişkilerin analiz edilerek tahmin yapılmasında kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi yön eylem araştırmasının kullandığı tekniklerden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi Köy Kanunu’nda sayılan zorunlu işlerden biri değildir?
Hakkında soruşturma açılan bir belediye başkanını geçici olarak görevden uzaklaştırma yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
Cumhurbaşkanlığı kuruluşu aşağıdaki kamu kuruluşlarından hangisine bir örnektir?
Analitik bütçe sınıflamasından önce yapılan ekonomik sınıflamada ödeme gücünün el değiştirmesine yönelik olan harcama türü aşağıdakilerden hangisidir?
Uluslararası sınıflamalarda olmayan ancak Türk kamu mali yönetiminde uzun yıllar kullanılmış, mali yönetimi kolaylaştıran ve ekonomik sınıflama içerisinde yer alan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
Malî politikaların ekonomi üzerinde etkilerini ölçebilmek ve değerlendirmek için kullanılan analitik bütçe sınıflaması aşağıdakilerden hangisidir?
Kamu kurumlarında Sayıştay tarafından gerçekleştirilen denetime ne ad verilir?
Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Yüksek Planlama Kurulu tarafından Eylül ayının on beşine kadar karara bağlanıp Resmi Gazete’de yayımlanan belge aşağıdakilerden hangisidir?
Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı TBMM Genel Kurulu’nda en çok kaç gün içinde görüşülüp esasa bağlanır?
Devletin millî güvenliği ve yüksek menfaatleri ile devlet itibarının gerekleri, siyasi, sosyal ve kültürel amaçlar için kullanılmak üzere Başbakanlık bütçesine konulan ödenek aşağıdakilerden hangisidir?
5018 sayılı yasadaki; “mali yılsonunda kullanılmayan ödenekler iptal edilir.” hükmünün istisnası aşağıdakilerden hangisidir?
Kur farklarını karşılama ödeneği aşağıdak ödenek türlerinden hangisine bir örnektir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın