Devlet Bütçesi Dersi 2015 – 2016 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Bütçe tanımlamalarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Devletin giderler ve gelirler arasında bir denge kurması gerekliliğini savunan bütçe işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
Gelir toplanması, gider yapılması, borç alınması gibi bütçe uygulamasıyla ilgili denetimi düzenleyen hukuk dalı aşağıdakilerden hangisidir?
Yasama organının mali yılbaşında verdiği ödeneklerin nasıl kullanıldığını yılsonunda öğrenmek istemesinden doğan bütçe işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
Dışsallıkla mücadelede kullanılan bütçe işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
Genel ekonomiyi durgunluktan kurtarmak için bütçe açıklarını mali bir araç olarak gören bütçe kuramı aşağıdakilerden hangisidir?
Bütçe kanununa bütçe ile ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm konulamaması aşağıdaki bütçe ilkelerinden hangisinin bir gereğidir?
Belirli gelirlerin belirli giderlere tahsis edilmemesi aşağıdaki bütçe ilkelerinden hangisinin bir gereğidir?
Bütçe gelir ve giderlerinin gerçeğe en yakın şekilde tahmin edilmesi gerektiğini ön gören bütçe ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Yasama organının bütçe ile ilgili kendisine ait hak ve yetkileri kullanmaya ve bütçe işlemlerini yapmaya yürütme organına yetki vermesi aşağıdaki bütçe ilkelerinden hangisinin bir gereğidir?
Aynı kamusal amaca yönelik tüm faaliyetleri düzenlemeye çalışan bütçeleme sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi klasik bütçeleme sisteminin çıkış noktalarından biridir?
Performans bütçe sisteminin bütçe hazırlıklarında kullandığı son aşama aşağıdakilerden hangisidir?
Kamu harcamalarının ayrı niteliklerinden ve finansmanlarının farklı olmasından kaynaklanan nedenlerle yapılan bütçe aşağıdakilerden hangisidir?
Verilen bütçeyi kullanacak kişinin, ödeneklerini harcayacağı yerler konusundaki yetkilerinin çok geniş olduğu ve herhangi bir kısıtlamalarının olmadığı bütçeleme sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
Kamu hizmetlerin maliyetlerini parasal olarak ancak faydalarını belirli bir teknik birimle ifade eden program analiz tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi program ve politika analizlerinde ortaya çıkabilecek sorunlardan biri değildir?
Girdi ve çıktıyla ilgilenen karar alma ölçütü aşağıdakilerden hangisidir?
Birden çok fonksiyonu ve bunlar arasındaki ilişkileri analiz ederek tahmin yapmaya çalışan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Kullanımları kolay olduğu için ilk denenen ve diğer teknikler kullanılmadığında son başvurulan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın