Devlet Bütçesi Dersi 2019 – 2020 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Gelir toplanması, gider yapılması, borç alınması gibi bütçe uygulamasıyla ilgili denetimi düzenleyen hukuk dalına--------denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
En az kaynakla en fazla sosyal faydayı sağlayacak biçimde bütçe uygulamasının yapılmasını ifade eden denetim türü aşağıdakilerden hangisidir?
Günümüzde devletlerin modern “Robin Hood” olarak davranması gerektiği aşağıdaki bütçe işlevlerinden hangisi ile ilgilidir?
Hükümetlerin tercihlerini parlamentolar aracılığıyla onaylaması ve uygulaması bütçenin --------- işlevi ile ilişkilidir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Aşağıdakilerden hangisi bütçenin klasik işlevlerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi bir üretim ya da hizmet sisteminin ürettiği çıktı ile bu çıktıyı yaratmak için kullanılan girdi arasındaki ilişkiyi ifade eder?
Aşağıdakilerden hangisi ekonomik refah dönemlerinde sağlanacak bütçe fazlasının, ekonomik duraklama dönemlerinde ortaya çıkan bütçe açıklarını finanse etmede kullanılmasını öneren bütçe kuramıdır?
Telafi edici bütçe kuramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Bütçe gelir ve giderlerinin gerçeğe en yakın şekilde tahmin edilmesine ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi dinamik bütçe ilkelerinden biri değildir?
İngiltere’de feodal yükümlülükler, kraliyet ayrıcalıkları ile ürün üretmek için kiralanan ya da kullanılan arazilerden sağlanan gelirlere ne ad verilirdi?
Diğer ülkelerdeki maliye bakanı rolüne eşdeğer, Ingiltere’deki tüm ekonomik ve mali meselelerden sorumlu yetkili aşağıdakilerden hangisidir?
1215 yılında İngiltere Kralı John tarafından imzalanan, vatandaşların haklarını ve özgürlüklerini garanti altına alan anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Türkiye’de bugünkü anlamı ile bütçe hakkını resmen kabul ve ifade eden ilk yasa aşağıdakilerden hangisidir?
Fransa’da çağdaş anlamıyla kamu bütçelerinin yapılmasına 1816’dan itibaren aşağıdaki dönemlerden hangisinde başlanmıştır?
Aşağıdakilerden hangisi PPBS’in temel özelliklerinden biri değildir?
Program bütçe sürecinde öncelikle aşağıdakilerden hangisinin belirlenmesi gerekir?
Bütçeyi kullanacak kişilerin bütçe ödeneklerini harcayacakları yerler konusunda herhangi bir kısıtlamanın olmadığı bütçeleme sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
------------ bütçelemede bir kamu kurumu faaliyetine devam ediyorsa yaptığı işte başarılı olup olmadığına bakılmaksızın ödenek almaya devam eder.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Yeni performans bütçe sisteminin klasik performans bütçe sisteminden farklarından biridir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın