Devlet Bütçesi Dersi 2016 – 2017 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi kaynak tahsisinde etkinsizlik ortaya çıkaran konulardan biri değildir?
Verimlilik, etkililik ve tutumluluk kavramlarıyla ilişkili olan devlet bütçesi işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi klasik devlet bütçesinin vurguladığı devlet bütçesi niteliklerinden biridir?
Devlet bütçesi anlamında olan “budget” kelimesi ilk olarak aşağıdaki ülkelerden hangisinde kullanılmıştır?
Devlet hizmetlerinin gerektirdiği maliyetleri ve bunların finansmanını zorunlu kılan, bütçenin en eski ve en olağan işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
Hükümet politikaları, kalkınma planları, yıllık programlar, stratejik planlar ile bütçelerin hazırlanması, yetkili organlarda görüşülmesi, uygulanması ve uygulama sonuçları ile raporların kamuoyuna açık ve ulaşılabilir olması gerektiğini savunan bütçe ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi IMF’nin "İyi Uygulamalar Tüzüğü"nde mali saydamlıkla ilgili desteklenmesini istediği dört temel ilkeden biri değildir?
Bütçe gelir ve giderlerinin gerçeğe en yakın şekilde tahmin edilmesi aşağıdaki bütçe ilkelerinden hangisinin bir gereğidir?
TEM otoyolu geçiş ücretlerinin sadece İstanbul boğaz köprülerinin bakım onarım işlerinde kullanılması aşağıdaki bütçe ilkelerinden hangisinin bir istisnasıdır?
Yasama organınca ilgili mali yıl başlamadan önce bir bütçe yasası ile yürütme organına belirli bir döneme ait harcama yapma ve gelir toplama yetkisinin verilmesi aşağıdaki bütçe ilkelerinden hangisinin konusudur?
Yatırım bütçesinin en eski uygulaması aşağıdaki ülkelerden hangisinde görülmüştür?
Aşağıdakilerden hangisi torba bütçeleme sistemine getirilen eleştirilerden biri değildir?
Odak noktası devletin bir yıl sonra satın alacağı mal ve hizmetlerin parasal büyüklüklerini belirleme olan bütçe sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
Çıkış noktası daha etkin yönetim ve etkinlik olan bütçe sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
İçişleri Bakanlığı bütçesine, suç oranını %2’den %1’e indirmek için 2 milyar TL vermeyi amaçlayan bütçeleme sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
Kamu hizmetlerinin maliyetlerini ve faydalarını parasal olarak ifade eden ve en fazla net fayda sağlayan hizmetin uygulanmasına aracılık eden program analiz tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
Program ve politikalarda girdi ve çıktıyla ilgilenen karar alma ölçütü aşağıdakilerden hangisidir?
Birden çok değişkeni içeren fonksiyonların ve bu fonksiyonlar arasındaki ilişkilerin analizinden çıkan sonuçlara göre kamu harcama ve geliri tahmini yapmaya çalışan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Devlet bütçelerinin harcama ve gelir tahminlerinde daha çok sübjektif olan yöntemler aşağıdakilerden hangisidir?
Harcama ve gelirlerle ilgili geçmiş yıl verilerinin ele alınıp bu verilere dayalı olarak çıkan trendin devam edeceği varsayımına dayanan tahmin yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın