Devlet Bütçesi Dersi 2014 – 2015 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Devlet bütçesinin halkın istekleriyle uyumlu ve halkın ihtiyaçlarını karşılayan bir araç olarak kullanılması aşağıdaki bütçe işlevlerinden hangisinin kapsamında yer alır?
Klasik devlet bütçesi tanımında bütçenin aşağıdaki hangi niteliği vurgulanmaktadır?
Kamu giderlerinin gayrisafi olarak bütçeye kayıt edilmesi aşağıdaki bütçe ilkelerinden hangisinin ön koşuludur?
Kamu tüzel kişiliğinin bütçe yaparken tüm gelir ve giderlerini tek bir bütçe içinde toplamasına ne ad verilir?
Kamu kurumlarının tüm faaliyet ve hizmetlerinin daha önce hiç yapılmıyormuş, yeni başlanacak bir hizmet veya faaliyetmiş gibi düşünülüp ona göre bütçe ödeneklerinin verilmesinin amaçlandığı bütçeleme sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
Bütçeler geniş kategoriler bazında yapıldığı için, yasama ve yürütme organları arasındaki fikir ayrılığının çözümünün kolaylaştığı bütçeleme sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi yöneylem araştırmasının kullandığı tekniklerden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi program ve politika analizlerinde ortaya çıkabilecek sorunlardan biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’nda, özel bütçeli idarelerin özellikleri arasında yer almaz?
Aşağıdakilerden hangisi Köy Kanunu’nda sayılan zorunlu işlerden biri değildir?
Yüksek Öğretim Kurulu aşağıdakilerden hangisinin içerisinde yer alır?
Bütçe ödeneklerinin hangi kaynaktan finanse edildiğini gösteren sınıflama türü aşağıdakilerden hangisidir?
“Genel kamu hizmetleri” aşağıdaki analitik bütçe sınıflama türlerinin hangisinin kapsamında yer alır?
Bütçe hazırlık sürecinde tüm kuruluşlara analitik bütçe sınıflaması uygulaması hangi yıldan itibaren yaygınlaşmıştır?
Bütçe Kanunu’na ekli cetvellerden “C” cetvelinin kapsamında aşağıdakilerden hangisi vardır?
Aşağıdakilerden hangisi iç kontrolün amaçlarından biri değildir?
Kapalı istihbarat ve kapalı savunma hizmetleri, devletin millî güvenliği ve yüksek menfaatleri ile devlet itibarının gerekleri, siyasi, sosyal ve kültürel amaçlar ve olağanüstü hizmetlerle ilgili hükümet icapları için kullanılmak üzere Başbakanlık bütçesine konulan ödeneğe ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi “özel gelir” uygulamasının kaynaklarından biridir?
Üniversitelerde öz gelir olarak adlandırılan öğrenim ücretleri, öğrenci katkı paylarının tahmini tutarlarının gerçekleşme rakamını aşarsa bu aşağıdaki hangi ödenek adı ile kaydedilir?
Yedek ödenek uygulaması, aşağıdaki bütçe ilkelerinden hangisini olumsuz yönde etkiler?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın