Devlet Bütçesi Dersi 2016 – 2017 Yılı 3 Ders Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi Neumark'a göre dinamik bütçe ilkeleri arasında yer almaz?
Aşağıdakilerden hangisi bütçenin çağdaş işlevlerinden biridir?
Kurumların yapacağı işleri her yıl tekrar tekrar açıklamasını gerektiren bütçeleme sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
Gelecekte ortaya çıkabilecek çeşitli olası olayların spekülatif değerlendirmelerini yapan karar alma tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
Harcama ve gelir tahminlerinde daha çok sübjektif olan yöntemler aşağıdakilerden hangisidir?
Kamu kurumlarının sosyal amaçlara olan etkilerini analiz etmeyi gerektiren bütçeleme sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
Bütçenin en eski ve en olağan işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında denetimin sağlanması amacıyla kamuoyunun zamanında bilgilendirilmesini ifade eden bütçe ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Döner sermayeli işletmeler, bütçe kanununda yer alan hükümler çerçevesinde aylık gayri safi hasılatlarının yüzde kaçını genel bütçeye aktarırlar?
Yüksek Öğretim Kurulu aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin içerisinde yer alır?
Aşağıdakilerden hangisi belediye encümeninin görevlerinden biri değildir?
Sermaye varlıkları veya sermaye varlıklarının üretiminde kullanılacak mal veya hizmetler için yapılan harcamalar dışında kalan karşılıklı ödemeler ile alıcıların mali sermayesinin artırılması dışındaki amaçlarla yapılan karşılıksız ödemelere ne ad verilir?
Hükümet harcamalarının hangi maksatlarla kullanıldığını açıkça ortaya koyan sınıflama türü aşağıdakilerden hangisidir?
Bütçe ödeneklerinin hangi kaynaktan karşılandığını gösteren sınıflama türü aşağıdakilerden hangisidir?
Yeni mali yıl hazırlıkları aşağıdakilerden hangisiyle başlar?
Makroekonomik politikaları, hedefleri ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri kapsayan belge aşağıdakilerden hangisidir?
Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi “özel gelir” uygulamasının kaynaklarından biridir?
Kur farklarını karşılama ödeneği aşağıdaki ödenek türlerinden hangisinin bir örneğidir?
Eski adı ile “tahsisatı mesture” olarak bilinen ödenek türü aşağıdakilerden hangisidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın