Devlet Bütçesi Dersi 2013 – 2014 Yılı Tek Ders Sınav Soruları

Bütçenin ekonomik işlevi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Kamu harcamalarının amacına yönelik harcanıp harcanmadığı aşağıdaki hangi bütçe işlevi ile ilgilidir?
Gelir ve gider tahminlerinin ve bütçenin uygulama sonuçlarının kamuya açık olmasını sağlayan ilke aşağıdakilerden hangisidir?
Devrî Bütçe Kuramı aşağıdaki iktisatçılardan hangisine aittir?
Toplum refahını arttırma amacının parçalarını tanımlamak, parçalar arasında ve parçaların kendi amaçlarına ulaşmadaki etkilerini araştırmak aşağıdaki hangi bütçe sisteminin bir gereğidir?
Aşağıdakilerden hangisi torba bütçeleme sistemine getirilen eleştirilerden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi girdi ve çıktıyla ilgilenen karar alma ölçütüdür?
Kamu projesinden elde edilecek faydanın ölçülemediği durumda aşağıdaki yöntemlerden hangisinin kullanılması uygundur?
Hakkında soruşturma açılan bir belediye başkanını geçici olarak görevden uzaklaştırma yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
Aşağıdakilerden hangisi 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Yasası çerçevesinde sayılan kamu tüzel kişileri arasında yer almaz?
Üniversiteler aşağıdaki kamu kuruluşlarından hangisine bir örnektir?
Kamu kesiminin hangi hizmetlere ne kadar harcama yaptığını gösteren sınıflama türü aşağıdakilerden hangisidir?
Kamu harcamalarının milli gelir üzerindeki farklı etkilerini belirleyebilmeyi amaçlayan sınıflama türü aşağıdakilerden hangisidir?
Analitik bütçe sınıflamasından önce yapılan ekonomik sınıflamada ödeme gücünün el değiştirmesine yönelik olan harcama türü aşağıdakilerden hangisidir?
Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu tasarısı mali yılbaşından kaç gün önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulur?
Kamu kurumlarında Sayıştay tarafından gerçekleştirilen denetime ne ad verilir?
Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Yüksek Planlama Kurulu tarafından Eylül ayının on beşine kadar karara bağlanıp Resmi Gazete’de yayımlanan belge aşağıdakilerden hangisidir?
Mevzuatın öngördüğü haller dışında, ödenekten fazla yapılan harcamanın, yasama organınca yerinde görülerek Kesin Hesap Kanunu ile onaylanması şeklinde uygulanan ödeneğe ne ad verilir?
Yedek ödenek genel bütçe ödeneğinin yüzde kaçına kadar bütçeye konulabilir?
Özel bütçeli idarelerin “F” cetvelinde belirtilen ödenekleştirilmeyen finansman karşılıkları hangi adla ödenek kaydedilir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın