Devlet Bütçesi Dersi 2018 – 2019 Yılı Yaz Okulu Sınav Soruları

Bütçe sürecinin belirli yasal çerçevede yürütülmesi devlet bütçesinin hangi niteliğini yansıtır?
Dünya tarihinde ilk devlet bütçelerinin yapılma nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi bütçenin çağdaş işlevlerinden biridir?
Telafi edici bütçe kuramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
5, Bu soru iptal edilmiştir.?
Bütçe kanununa bütçe ile ilgili hükümler dışında hüküm konulması aşağıdaki bütçe ilkelerinden hangisinin ihlali anlamına gelir?
Halkın temsilcilerinin hükümet tarafından gerçekleştirilecek vergi ve benzeri kamu gelirleri ile kamu harcamalarının miktar ve bileşimini belirleme ve onaylama hakkına ne ad verilir?
Genel ve katma (özel) bütçeler toplamı ile hazine yardımları dikkate alınarak hesaplanan birleştirilmiş devlet bütçesine ne ad verilir?
Osmanlı İmparatorluğu’nun dış borçlarının ödenmesi için oluşturulan alacaklı AvrupalI ülkelerinin temsilcilerininde bulunduğu karma komisyon aşağıdakilerden hangisidir?
Bütçeleme sistemleri içerisinde en basit olanı ve “lump-sum” olarak da bilinen sistem aşağıdakilerden hangisidir?
Program bütçe sürecinde öncelikle aşağıdakilerden hangisinin belirlenmesi gerekir?
Klasik bütçeleme sistemi, devlet teşkilatına dayalı ödenek tahsis eder. Bütçeler bu yapı içerisindeki kuruluşlar bazında yapılmaktadır. Bu nedenle klasik bütçelemeye -------------------- de denilmektedir.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Aşağıdakilerden hangisi program analiz tekniklerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi zaman serisi yönteminde kullanılan tahmin araçlarından biri değildir?
En az üç ilçe veya ilk kademe belediyesini kapsayan, bu belediyeler arasında koordinasyonu sağlayan; kanunlarla verilen görev ve sorumlulukları yerine getiren, yetkileri kullanan belediye türü aşağıdakilerden hangisidir?
Bu soru iptal edilmiştir.?
Bütçenin yasa olarak değerlendirilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetine ne ad verilir?
Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri, aktarma yapılacak tertipteki ödeneğin yüzde kaçına kadar kendi bütçeleri içinde ödenek aktarması yapabilirler?
Türkiye'de mali yıl ne zaman başlar?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın