Kamu Maliyesi Dersi 2012 – 2013 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

"Laissez-faire" yaklaşımını benimsemekle birlikte, kısa dönemde maliyeti karşılanamayacağı için kişiler tarafından kârlı görülmeyerek gerçekleştirilemeyen bayındırlık projelerinin devlet tarafından yerine getirilmesi gerektiğini ileri süren görüş hangisidir?
Özel mülkiyeti ve özel kesimi ilke olarak kabul etmeyen görüş aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi piyasa başarısızlığı kuramına göre, piyasanın kendi kendine kaynak dağılımında etkinliği sağlayamamasına yol açan durumlardan biri değildir?
Bireylerin bir kamusal malın sunumuna katılmamalarına rağmen, 'dışlanamama' özelliği nedeniyle bu maldan yararlanmalarına ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi gelişmekte olan ülkelerde KIT’lerin kuruluş amaçlarından biri değildir?
Kamu kesimini oluşturan bileşenlerin her birinin finansman açıklarının toplamından oluşan, kamu kesiminin borçlanma ihtiyacını ölçmekte kullanılan ölçüye ne ad verilir?
Baskı gruplarının başarısını olumsuz etkileyen faktör aşağıdakilerden hangisidir?
Bazı durumlarda, çoğunluk kuralının tek ve tutarlı bir sonuç vermemesi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
Üretim kapasitesini artırmak için yapılan, üretim faktörlerinin verimliliğini artıran ve faydası birden fazla yıla yayılan dayanıklı mallar için yapılan harcamalara ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi transfer harcamaların çeşitlerinden biri değildir?
Wagner yasası aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
Türkiye’de “Vergi resim, harç ve benzeri yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır” hükmü aşağıdakilerden hangisinde yer alır?
Aşağıdakilerden hangisi vergilerin özelliklerinden biri değildir?
Meslek odaları ve sosyal güvenlik kuruluşlarının üyelerinden topladıkları aidatlar aşağıdaki gelirlerden hangisine bir örnektir?
Aşağıdakilerden hangisi devlet bütçesinin özelliklerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi bütçenin klasik işlevlerinden biri değildir?
Bütçe süreci aşağıdakilerden hangisiyle başlar?
Aşağıdakilerden hangisi kısa vadeli borçlanmanın özelliklerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi iç borçlanmanın kaynaklarından biri değildir?
Günümüzde kamu harcamalarının finansmanı açısından en önemli gelir kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın