Kamu Maliyesi Dersi 2013 – 2014 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi fizyokratların devletin ekonomiye müdahale etmesine karşı olma nedenlerinden biridir?
Aşağıdakilerden hangisi Merkantilizmin savunduğu görüşlerden biri değildir?
Bireylerin bir malın tüketiminde birbirleriyle rekabet etmemeleri kamusal malların hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?
Kamusal malların sahip olduğu iki temel özellikten yalnızca birini taşıyan mallar aşağıdakilerden hangisidir?
Tam kamusal ya da yarı kamusal mal üreten ve finansmanı devlet bütçesinden yapılan kamu kurumlan aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki yerel yönetim birimlerinden biri değildir?
Oylamaya katılanların yarıdan en az bir fazlasının kararı kabul etmesini gerektiren oylama kuralına ne ad verilir?
Çıkar gruplarının kendi çıkarlarına yönelik, politikacılar ve partiler üzerinde baskı oluşturacak biçimde faaliyette bulunmalarına ne ad verilir?
Devletin yapısı ve organları göz önünde tutularak yapılan kamu harcama sınıflandırması aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarının fonksiyonel sınıflandırmasının özelliklerinden biri değildir?
Personel giderleri aşağıdaki kamu harcamaları türlerinden hangisinin içinde yer alır?
Harçlar aşağıdaki hangi özelliği sebebiyle vergiye benzerler?
Devlet veya yerel yönetimler tarafından yapılan bayındırlık işlerinden dolayı değerleri artan gayrimenkullerin, sahiplerinden, bu hizmetin maliyetine katılma karşılığı olarak alınan paya ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi vergilerin genel özelliklerden biri değildir?
Bütçenin devletin gelirleri ve giderleri arasında denge kurması aşağıdaki bütçe işlevlerinden hangisidir?
En az kaynakla en fazla sosyal faydayı sağlayacak biçimde bütçe uygulamasının denetlenmesine ne ad verilir?
5018 Sayılı Yasa gereğince Türkiye’de bütçe süreci aşağıdakilerden hangisi ile başlar?
İç borç-dış borç ayırımı aşağıdaki hangi borçlanma sınıflandırması altında yer alır?
Kısa vadeli borçların uzun vadeli ya da süresiz borç haline getirilmesine ne ad verilir?
Devlet borçlarının birikimli değerini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın