Kamu Maliyesi Dersi 2013 – 2014 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Fizyokrat görüş aşağıdaki görüşlerden hangisinin doğup gelişmesine öncülük etmiştir?
Devleti kurumlar ve hizmetler sistemi olarak tanımlayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Fizyokrasinin savunduğu temel ilkelerden biri değildir?
Klasik Liberal düşünceye göre aşağıdakilerden hangisi devletin yapması gereken işlerden biri değildir?
Keynesyen kamu maliyesi ekolü aşağıdaki hangi tarihte doğmuş ve gelişmeye başlamıştır?
Tüketimde rekabetin olmadığı ancak dışlamanın mümkün olduğu ve belirli bir kapasiteye kadar sıkışıklığın olmadığı mallar aşağıdakilerden hangisidir?
Toplumsal açıdan gerekli ve faydalı olduğu halde yeterli bilgi ve gelir düzeyi olmadığı için talebi yetersiz oluşan mallara ne ad verilir?
Bir bireyin malın kullanımından mahrum bırakılamaması kamusal malların aşağıdaki hangi özelliğinden kaynaklanır?
Devletin ekonomide üretim görevini kendisinin üstlenmesi işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi kamusal malların piyasa tarafından üretilememe nedenlerinden biri değildir?
Türkiye’de kamu kesimi içerisinde gelir, gider ve etki yönünden en fazla paya sahip olan kuruluşlar aşağıdakilerden hangisidir?
Tam kamusal ya da yarı kamusal mal üreten ve bunların finansmanını hem devlet bütçesi aracılığıyla hem de sundukları malların fiyatlandırılmasından elde edilen gelirlerle karşılayan kamu kurumlan aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de genel yönetim kurumlan içerisinde yer almaz?
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de KIT’lerin kuruluş amaçlarından biri değildir?
Bireyleri kendi iradeleri dışında uğradıkları fiziki ve ekonomik zararlardan kurtarmak ya da tehlikelerin zararlarını azaltmak amacıyla oluşturulmuş kamu kurumlan aşağıdakilerden hangisidir?
Baskı gruplarının üye sayısının artmasıyla başarı şanslarının azalmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Kamusal Tercihler Kuramının kurucusu olan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?
Belirli bir oran aranmadan çok oy alan alternatifin kazanmasına ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi kamu mâliyesinde, karar almada etkili olan faktörlerden biri değildir?
Oylamaya katılan tüm kişilerin kararı eksiksiz kabul etmesini gerektiren oylama kuralına ne ad verilir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın