Makro İktisat Dersi 2018 – 2019 Yılı 3 Ders Sınav Soruları

Ekonomideki aktörlerin ellerinde tutmak istedikleri toplam para miktarına ne ad verilir?
Marjinal tüketim eğiliminin 0,80 olduğu bir ekonomide çoğaltan katsayısının değeri kaçtır?
Keynesyen Teori'ye göre çoğaltan katsayısının değeri aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
Keynesciliğin antitezi olarak kabul edilen ve öncülüğü Milton Friedman tarafından yapılan iktisat yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisine yapılan net ilaveler, reel yatırım olarak tanımlanır?
Aşağıdakilerden hangisi paranın özelliklerinden biri değildir?
I. İşlem maliyetlerinin ortadan kalkması
II. Ekonomik etkinliğin artması
III. İhtiyaçların karşılıklı uyuşması zorunluluğunun ortadan kalkması

Yukarıdakilerden hangileri paranın değişim aracı olarak sağladığı yararlar arasında yer alır?
Klasik teoride paranın reel ekonomik değişkenler üzerinde herhangi bir etkisinin bulunmaması aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
Bireysel tüketimin sadece bireysel tercihlere değil aynı zamanda komşuların tüketim yapısına da bağlı olduğunu öne süren hipotez aşağıdakilerden hangisidir?
Makro iktisatta piyasaların temizlenmesi varsayımı ile aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
I. Senyoraj oranı sabittir.
II. Vergi gelirleri sabittir.
III. Ülkenin faiz oranı, dış dünyadaki faiz oranına eşittir.

Mundell-Fleming Modeli’ne göre, sermaye hareketliliğinin tam olması halinde yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
Yeni klasik iktisatçılar, toplam arz eğrisinin pozitif eğimli oluşunu aşağıdaki modellerden hangisini kullanarak açıklar?
BP eğrisi üzerinde yer alan bir nokta ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Ekonomide mal ve faktör piyasalarının şartlarını birlikte yansıtan eğri aşağıdakilerden hangisidir?
Keynesci teoriye göre para, ekonomik faaliyetlerin yönünü ve seviyesini aşağıdakilerden hangisi aracılığı ile etkilemektedir?
Çalışan kişilere, işgücü arz fazlası ve yeterli iş kalmamasına neden olacak biçimde ücret ödenmesi uygulamasına ne ad verilir?
İşsizlik ile enflasyon oranları arasındaki ters yönlü ilişkiyi gösteren eğri aşağıdakilerden hangisidir?
Tamamen öngörülen enflasyonda fiyatları değiştirmenin maliyetine ne ad verilir?
İktisadi durgunluk, reel gayrisafi yurtiçi hasılanın birbirini izleyen en az kaç çeyrektik dönemde azalması ile ortaya çıkar?
Paracı görüşü savunan iktisatçılara göre Konjonktürel dalgalanmaların kaynağında aşağıdakilerden hangisindeki değişmeler yer almaktadır?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın