Makro İktisat Dersi 2017 – 2018 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Reel değişkenlerin para arzından bağımsız olarak belirlenmesine ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi klasik düşünceyi savunan iktisatçılardan biri değildir?
Ekonomik dalgalanmaların nedeni olarak piyasa başarısızlıklarını gösteren, asimetrik bilgi, fiyat ve ücret yapışkanlıkları gibi nedenlerle piyasaların temizlenmediğini ileri süren iktisadi düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Keynesyen düşünceye karşı Monetaristler tarafından başlatılan karşı atağın savunucularından biri değildir?
Bir ekonomide sermaye stoğunun azaldığı durum için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Toplam harcamalarla toplam gelirin ex-ante eşitliğini ifade eden denge aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi büyümenin zaman içinde artmasına yol açan faktörlerden biridir?
Büyük Buhranı 1929-1933 döneminde ABD’de uygulanan daraltıcı para politikası ve banka iflaslarını önleyemeyen para politikası ile açıklayan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?
Klasik modelde ekonominin daima tam istihdama yönelmesini açıklayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi para politikası yoluyla ulaşılmaya çalışılan nihai hedefler arasında yer almaz?
Zamanlararası optimizasyon modeli aşağıdaki iktisatçılardan hangisi tarafından geliştirilmiştir?
Makroekonomi alanındaki ilk eser aşağıdaki iktisatçılardan hangisine aittir?
Net yatırım düzeyinin çıktıda beklenen değişmeye bağlı olduğunu ileri süren model aşağıdakilerden hangisidir?
Yaşam boyu gelir hipotezi, bireylerin -------------- tüketimlerinin, yaşamları boyunca elde etmeyi umdukları toplam ---------- ile servetlerine bağlı olduğunu ifade eder.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırası ile doğru olarak tamamlar?
Yalnızca devletin para olduğunu belirttiği bir ibareye dayanan kâğıt paralara ne ad verilir?
Paranın aşağıdaki işlevlerinden hangisi ihtiyaçların karşılıklı uyuşması zorunluluğunu ortadan kaldırmakta ve ekonomik etkinliği arttırmaktadır?
Cari piyasa koşullarında kredi talebinin kredi arzını aşması olarak ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Portföy tercihleri teorisini para talebine uygulayan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?
Bir merkez bankası emisyon hacmi ve zorunlu rezerv oranını belirleyerek aşağıdakilerden hangisi aracılığı ile para arzı üzerinde etkili olur?
Farksızlık eğrilerinin eğimi aşağıdakilerden hangisine eşittir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın