Kamu Maliyesi Dersi 2013 – 2014 Yılı Tek Ders Sınav Soruları

Devletin en önemli amacının zenginleşmek olduğu ve bunun da ülke hazinesinin sahip olduğu altın ve gümüş gibi değerli madenlerin artırılması ile sağlanacağını savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?
"Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler." ifadesi aşağıdaki hangi yaklaşım kapsamında yer alır?
1929 Ekonomik Buhranı sonrasında ekonomide önemli bir yapısal aksaklığın mevcut olduğunu ve piyasanın kendi gücüyle bu yapısal aksaklığı gideremeyeceğini ortaya koyan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?
Bireylerin ortak bir malı aşırı kullanması sonucunda, ortak malın zarar görmesi durumu aşağıdaki hangi kavram ile ifade edilir?
Bir ekonomide belli bir dönemde üretilen nihai mal ve hizmetlerin parasal değerine ne ad verilir?
Belirli bir bölgedeki özel ve kamusal tüm firmalar, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği sağlayarak bölgesel kalkınmayı amaçlayan yasal yapılar aşağıdakilerden hangisidir?
Optimal oy kuralını ilk analiz eden ekonomistler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru verilmiştir?
Bazı durumlarda, çoğunluk kuralının tek ve tutarlı bir sonuç vermemesine ne ad verilir?
Devletin özel bütçeli kuruluşlara yapmış olduğu transfer harcamalarına ne ad verilir?
Wagner Yasası aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
Devletin yapısı ve organları göz önünde tutularak yapılan kamu harcama sınıflandırması aşağıdakilerden hangisidir?
Devlet veya yerel yönetimler tarafından yapılan bayındırlık işlerinden dolayı değerleri artan gayrimenkullerin, sahiplerinden, bu hizmetin maliyetine katılma karşılığı olarak alınan paya ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi vergilerin özelliklerinden biri değildir?
Meslek odaları ve sosyal güvenlik kuruluşlarının üyelerinden topladıkları aidatlar aşağıdaki gelirlerden hangisine bir örnektir?
Orta Vadeli Mali Planı aşağıdaki kurumlardan hangisi hazırlar?
En az kaynakla en fazla sosyal faydayı sağlayacak biçimde bütçe uygulamasının denetlenmesine ne ad verilir?
5018 Sayılı Yasa gereğince Türkiye’de bütçe süreci aşağıdakilerden hangisi ile başlar?
Devlet borçlarının birikimli değerini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi kısa vadeli borçlanmanın özelliklerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi iç borçlanmanın kaynaklarından biri değildir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın