İdare Hukuku Dersi 2012 – 2013 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

İl idaresinin başı olan valinin merkezi idareye danışmadan ve merkezden emir ve talimat beklemeksizin merkezi idare adına karar alma yetkisine sahip olmasına ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi Bakanlar Kurulunun yetkilerinden biri değildir?
Bir idari makamın diğer bir idari makamın yetkili olduğu bir konuda veya yerde işlem tesis etmesi halinde ortaya çıkan hukuka aykırılık haline ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi olağan dönem kanun hükmünde kararnameleri ile düzenlenebilir?
Kamu görevlilerinin yerlerine yenisi göreve başlayıncaya kadar görevde kalmaları ve cari işleri yürütmeleri aşağıdaki ilkelerden hangisinden kaynaklanmaktadır?
Kamu hizmetlerine hâkim olan tarafsızlık ilkesi aşağıdaki ilkelerden hangisinin bir uzantısı niteliğindedir?
Devletin görevlerini, savunma, güvenlik ve adalet hizmetlerinden ibaret sayan, bireylerin güvenliğini sağlamak dışında devletin ekonomik ve sosyal yaşama müdahalelerini, ekonominin doğal kanunlarının işleyişini bozacağından hoş karşılamayan devlet anlayışı nasıl adlandırılır?
Bir kamu tüzel kişisi tarafından üstlenilen ve doğrudan doğruya onun tarafından veya onun görevlendirmesi ve denetimi altında bir özel kişi tarafından yürütülen kamu yararı amacına yönelik faaliyetlere ne ad verilir?
Aşağıdaki ifadelerden hangisi idari kamu hizmetlerinin kural olarak kamu hukukuna tâbi olmasından çıkarılabilecek sonuçlardan biri değildir?
Türkiye’de özel hastaneler aşağıdaki usullerin hangisi ile kamu hizmeti yürütmektedirler?
Bir memurun milletvekili seçilmesi durumunda memuriyet aşağıdaki hallerden hangisi ile sona erer?
“Kamu tüzel kişilerinde mesleki bir sıfatla ücretli bir iş yapan ve kamu hukuku rejimine tâbi olan personel” tanımına göre aşağıdakilerden hangisi kamu görevlisi değildir?
Memurların hukuki durumuna ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkânını sağlamak, memurluk mesleğinin hangi ilkesini ifade etmektedir?
Kalkınma plânı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, geçici olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen personele ne ad verilir?
Önceden öngörülmesi ve önlenmesi mümkün olmayan, idarenin faaliyetleri içinde bulunan olaylara ne ad verilir?
İdari bir eylemden zarara uğrayan kişinin önce idareye başvurup idareden uğradığı zararın karşılanmasını istemesi üzerine idarenin verdiği karara ne ad verilir?
İdarenin risk sorumluluğunu gerektiren aşağıdaki konulardan hangisine özel hukuk hükümleri uygulanmaktadır?
Tam yargı davalarında hâkimin davacının talep ettiği tutarın üstünde bir tazminat ödemeye idareyi mahkum edememesi aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?
Aşağıdakilerden hangisi idarenin sorumluluğu için ağır kusurun arandığı konulardan biri değildir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın