İdare Hukuku Dersi 2013 – 2014 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Kamu tüzel kişiliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Aşağıdakilerden hangisi İktisadi Kamu Kurumlarının özelliklerindendir?
Aşağıdakilerden hangisi usulde paralellik ilkesinin uygulanmadığı hallerden biri değildir?
Devlet veya diğer bir kamu tüzel kişisinin bir özel hukuk kişisinden belli bir miktar para ödünç alması konusunda akdettiği sözleşmeye ne ad verilir?
Kamu hizmeti karşısında kullanıcıların kazanılmış hak iddiasında bulunamamaları kamu hizmeti ilkelerinden hangisinin bir sonucudur?
Aşağıdakilerden hangisi olağanüstü yönetim usullerinde kolluk tedbirlerinin tabi olduğu sınırlamalardan biri değildir?
Sınai ve ticari kamu hizmetleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetinin kamu tüzel kişileri tarafından işletilme usullerinden biridir?
Aşağıdakilerden hangisi modern anlayış gereğince kamu düzeninin unsurlarından biridir?
İdari kollukla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi Devlet Memurları Kanunu kapsamı dışında bırakılmamıştır?
Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde sözleşme ile çalıştırılan personele ne ad verilir?
Kamu tüzel kişilerinin mülkiyetindeki kamu yararına tahsis edilmiş olan mallara ne ad verilir?
Memurların hukuki durumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Devlet memurluğundan çıkarma cezası vermeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?
Aşağıdakilerden hangisi kamu külfetleri karşısında eşitliğin bozulmasından doğan sorumluluk için aranmaz?
Aşağıdakilerden hangisi idarenin sorumlu tutulabilmesi için ağır kusurun arandığı durumlardan biri değildir?
Kusurlu sorumlulukta zarar unsuru ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi idarenin kusursuz sorumluluğunu tamamen ortadan kaldıran hallerden biridir?
Aşağıdakilerden hangisinde idarenin verdiği zararlar nedeniyle idare aleyhine idari yargıda dava açılması gerekir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın