İdare Hukuku Dersi 2013 – 2014 Yılı Tek Ders Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi yetki genişliği ilkesi gereğince merkezi idare adına işlem yapma yetkisine sahiptir?
İlçe kurma yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
İdareye tamamıyla yabancı veya idare adına irade açıklamaya yetkili olmayan bir kimse tarafından yapılan işlemlerde ortaya çıkan hukuka aykırılık nasıl adlandırılır?
Olağan dönem kanun hükmünde kararnamelerini çıkarma yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
Kamu hizmetlerine hâkim olan tarafsızlık ilkesi aşağıdaki ilkelerden hangisinin bir uzantısı niteliğindedir?
Aşağıdaki ifadelerden hangisi idari kamu hizmetlerinin kural olarak kamu hukukuna tâbi olmasından çıkarılabilecek sonuçlardan biri değildir?
Devletin görevlerini, savunma, güvenlik ve adalet hizmetlerinden ibaret sayan, bireylerin güvenliğini sağlamak dışında devletin ekonomik ve sosyal yaşama müdahalelerini, ekonominin doğal kanunlarının işleyişini bozacağından hoş karşılamayan devlet anlayışı nasıl adlandırılır?
Türkiye’de özel hastaneler aşağıdaki usullerin hangisi ile kamu hizmeti yürütmektedirler?
Bir kamu tüzel kişisi tarafından üstlenilen ve doğrudan doğruya onun tarafından veya onun görevlendirmesi ve denetimi altında bir özel kişi tarafından yürütülen kamu yararı amacına yönelik faaliyetlere ne ad verilir?
Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkânını sağlamak, memurluk mesleğinin hangi ilkesini ifade etmektedir?
“Kamu tüzel kişilerinde mesleki bir sıfatla ücretli bir iş yapan ve kamu hukuku rejimine tâbi olan personel” tanımına göre aşağıdakilerden hangisi kamu görevlisi değildir?
Memurların hukuki durumuna ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Kalkınma plânı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, geçici olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen personele ne ad verilir?
Bir memurun milletvekili seçilmesi durumunda memuriyet aşağıdaki hallerden hangisi ile sona erer?
Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde sözleşme ile çalıştırılan personele ne ad verilir?
Tam yargı davalarında hâkimin davacının talep ettiği tutarın üstünde bir tazminat ödemeye idareyi mahkum edememesi aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?
İdarenin risk sorumluluğunu gerektiren aşağıdaki konulardan hangisine özel hukuk hükümleri uygulanmaktadır?
İdari bir eylemden zarara uğrayan kişinin önce idareye başvurup idareden uğradığı zararın karşılanmasını istemesi üzerine idarenin verdiği karara ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi idarenin sorumluluğu için ağır kusurun arandığı konulardan biri değildir?
Önceden öngörülmesi ve önlenmesi mümkün olmayan, idarenin faaliyetleri içinde bulunan olaylara ne ad verilir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın