İdare Hukuku Dersi 2014 – 2015 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi yerinden yönetimin zararlarından biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi Bakanlar Kurulunun yetkilerinden biri değildir?
Aşağıdaki idari işlemlerin hangisi iptal yaptırımına tabidir?
Bir belediye ile bilgisayar satıcısı arasında belediyenin bilgisayar ihtiyacını karşılamak üzere yapılan satım sözleşmesi idari sözleşmedir. Çünkü sözleşmenin taraflarından biri kamu tüzel kişisidir. Bu bilgi esas alındığında, anılan sözleşme, idari sözleşme olarak nitelendirilirken hangi kriter esas alınmıştır?
Adli kollukla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdaki ifadelerden hangisi sıkıyönetimin ilan edilmesinin sonuçlarından biri değildir?
İdari kollukla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Bir özel hukuk kişisinin kamu idaresi ile yaptığı bir sözleşme uyarınca, götürü bir gelir karşılığında, kamu idaresinin hesabına, kar ve zararı kamu idaresine ait olmak üzere bir kamu hizmetini işletmesi usulüne ne ad verilir?
Devletin görevlerinin sadece savunma, güvenlik ve adalet hizmetlerinden ibaret olduğu, devletin sadece bireylerin güvenliğini sağlamakla yetinip, onların faaliyetlerine müdahale etmemesi gerektiği esasına dayanan anlayış aşağıdakilerden hangisidir?
Kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüslerin kamu yararının zorunlu kıldığı hallerde idare tarafından mal edinilmesine ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi kamulaştırmanın temel ilkelerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi memurluğu sona erdiren hallerden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi memur olma şartlarından biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi disiplin cezalarından biri değildir?
İdarenin zararlarının tazmini ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi idarenin sorumluluğunu azaltan veya kaldıran hallerden biri değildir?
İdarenin idari sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
İdarenin eylem veya işlemi nedeniyle tazminata hükmedildikten sonra, zarar verici olaydan kaynaklanan ve daha önce fark edilmesi imkânsız olan bir zarar ortaya çıkarsa aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
Aşağıdakilerden hangisi idarenin risk sorumluluğu hallerinden biri değildir?
İdare kendi kusuruyla bir kişinin evinin yıkılmasına yol açmışsa, tam yargı davası sonucunda mahkeme o evin idare tarafından yeniden inşa edilmesine karar veremez. Mahkemenin kararı sadece evin bedelinin sahibine ödenmesidir. Bu ilke aşağıdakilerden hangisidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın