İdare Hukuku Dersi 2014 – 2015 Yılı Tek Ders Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi yetki genişliği ilkesi gereğince merkezi idare adına işlem yapma yetkisine sahiptir?
İlçe kurma yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
Bakanlar Kurulunun yürürlükteki bir tüzükte değişiklik yapması veya onu yürürlükten kaldırması için Danıştayın incelemesinden geçirme koşulunu yerine getirmesi zorunluluğu aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?
Aşağıdakilerden hangisi yönetmelik çıkarma yetkisine sahip değildir?
Kamu hizmetlerine hâkim olan tarafsızlık ilkesi aşağıdaki ilkelerden hangisinin bir uzantısı niteliğindedir?
Kamu görevlilerinin yerlerine yenisi göreve başlayıncaya kadar görevde kalmaları ve cari işleri yürütmeleri aşağıdaki ilkelerden hangisinden kaynaklanmaktadır?
Türkiye’de özel hastaneler aşağıdaki usullerin hangisi ile kamu hizmeti yürütmektedirler?
Aşağıdaki ifadelerden hangisi idari kamu hizmetlerinin kural olarak kamu hukukuna tâbi olmasından çıkarılabilecek sonuçlardan biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi kamulaştırmanın temel ilkelerinden biri değildir?
Bir memurun milletvekili seçilmesi durumunda memuriyet aşağıdaki hallerden hangisi ile sona erer?
Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkânını sağlamak, memurluk mesleğinin hangi ilkesini ifade etmektedir?
Kalkınma plânı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, geçici olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen personele ne ad verilir?
Memurların hukuki durumuna ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi memurluğu sona erdiren hallerden biri değildir?
Tam yargı davalarında hâkimin davacının talep ettiği tutarın üstünde bir tazminat ödemeye idareyi mahkum edememesi aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?
Aşağıdakilerden hangisi idarenin sorumluluğu için ağır kusurun arandığı konulardan biri değildir?
İdari bir eylemden zarara uğrayan kişinin önce idareye başvurup idareden uğradığı zararın karşılanmasını istemesi üzerine idarenin verdiği karara ne ad verilir?
İdarenin risk sorumluluğunu gerektiren aşağıdaki konulardan hangisine özel hukuk hükümleri uygulanmaktadır?
Önceden öngörülmesi ve önlenmesi mümkün olmayan, idarenin faaliyetleri içinde bulunan olaylara ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi idarenin kusursuz sorumluluğunu tamamen ortadan kaldıran hallerden biridir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın