İdare Hukuku Dersi 2014 – 2015 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Aşağıdaki işlemlerden hangisi aleyhine dava açılabilir?
İdarenin aldığı bir kararın, bir mahkeme tarafından iptal edilinceye kadar uygulanmaya devam etmesine ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi merkezden yönetimin yararlarından biri değildir?
kurtulması 4. Aşağıdakilerden hangisi devlet dışındaki kamu tüzel kişilerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi özel idareler ile ilgili özelliklerden biridir?
Aşağıdakilerden hangisi bağımsız idari otoritelerin ortak özelliklerinden biri değildir?
Nüfusu 2000’den az olan yerleşim yerlerine ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi merkezi idarenin başkent teşkilatı içinde yer almaz?
Aşağıdakilerden hangisi hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşlarının ortak özelliklerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının görevlerinden biri değildir?
İdarenin rüşvet aldığı iddia edilen bir personelini soruşturduktan sonra, suçunu sabit görüp 2 yıl hapis cezasına hükmetmesi durumunda aşağıdaki sakatlık hallerinden hangisi gerçekleşir?
Aşağıdakilerden hangisi yetki devrinin şartlarından biri değildir?
Tımarhaneden kaçan bir deli yolları kardan kapanan bir kasabaya ulaşır. Kasabada kaymakamın görevi sona ermiş ve yeni atanan kaymakam ise yolların ulaşıma elverişli olmamasından dolayı görevine başlayamamıştır. Deli, kasaba sakinlerine kendisini kaymakam olarak tanıtır ve bu sıfatla bir takım iş ve işlemler yapar. Bu iş ve işlemler aşağıdakilerden hangisine yol açar?
Kanuna göre kumar oynandığı tespit edilen umumi veya umuma açık yerler idarece kapatılır. İdare böyle bir olguyla karşılaştığında kumar oynandığı tespit edilen yeri kapatmak durumdadır. Bu olayda idarenin sahip olduğu yetkinin niteliği aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi idarenin icrai işlemlerinden biridir?
Bakanlar Kurulunun yasama organından veya anayasadan doğrudan doğruya aldığı sınırlı bir yetkiye dayanarak yaptığı, daha sonra yasama organının denetimine tabi olan ve normlar hiyerarşisinde kanun düzeyinde yer alan düzenleyici işlemine ne ad verilir?
Sıkıyönetim Olağanüstü Kanun Hükmünde Kararnameleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdaki işlemlerden hangisi Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabidir?
Bakanlar Kurulu olağan dönemde, usulüne uygun olarak çıkardığı bir Kanun Hükmünde Kararname ile toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasına ilişkin düzenlemeler getirmiştir. Bu Kanun Hükmünde Kararnameye karşı aşağıdaki makamlardan hangisine başvurulabilir?
Yönetmelikler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın