İdare Hukuku Dersi 2015 – 2016 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Özel ve teknik bir bilgi ve uzmanlık gerektiren hizmetlerin merkezi idare dışında örgütlenen kamu tüzel kişilerine gördürülmesine ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi kişi topluluğu olan kamu idarelerden biridir?
Bir idari makamın yetkilerini kullanması gerektiği amaç dışında başka bir amaçla kullanmasına ne ad verilir?
Devlet veya diğer kamu tüzel kişilerinin bir özel hukuk kişisinden belli bir miktar para ödünç alması konusunda yaptığı sözleşmeler aşağıdakilerden hangisidir?
Bir kamu hizmetinin o hizmetten sorumlu kamu idaresinin kurduğu bir kamu tüzel kişisi tarafından işletilmesi usulüne ne ad verilir?
Adli kolluk ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
İl ve ilçe belediye sınırları dışında kalan yerlerde ve belediye sınırları içinde olmakla birlikte polis teşkilatı kurulmamış yerlerde görevli genel idari kolluk personeli aşağıdakilerden hangisidir?
İmtiyaz sözleşmesi yapılmasından önce aşağıdakilerden hangisinin görüşünün alınması gerekir?
Aşağıdakilerden hangisi kamu düzeni kavramının geleneksel unsurlarından biridir?
İdare bir taşınmazı satın alma usulü ile elde edemezse taşınmazın bedelinin tespiti ve bu bedelin ödenmesi üzerine kendisi adına tescili için aşağıdakilerden hangisine başvurur?
Memurlara verilebilecek disiplin cezaları en ağırdan en hafife aşağıdakilerden hangisinde doğru şekilde verilmiştir?
Kamu tüzel kişilerine ait kamu yararına tahsis edilmemiş mallara ne ad verilir?
Kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüslere kamu yararının gerekli kıldığı hallerde el konulmasına ilişkin mal edinme usulü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğal nitelikleri veya örf ve adet veya tahsis suretlerine göre kamunun doğrudan kullanmasına veya yararlanmasına açık olan mallara ne ad verilir?
İdari eylemlerden doğan zararların tazmini için zarara uğrayan kişinin dava açmadan önce idareye başvurarak uğradığı zararın karşılanmasını istemesi zorunluluğuna ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi zarar şartına ilişkin olarak kusur sorumluluğunda aranmazken kusursuz sorumlulukta aranan ilave şartlardan biridir?
Aşağıdaki hallerden hangisinde idarenin hem kusurlu hem de kusursuz sorumluluğu tamamen ortadan kalkar?
Bir yıl süren köprü inşaatı nedeniyle trafiğe kapatılan cadde üzerinde bulunan lokantanın sahibi müşteri kaybından dolayı uğradığı zararın tazmini için açacağı davada hangi hukuki esasa dayanabilir?
İdarenin idari işlemlerinden doğan zararların tazmini için açılacak dava aşağıdakilerden hangisidir?
Gazetecinin fotoğraf makinesinin polis tarafından elinden alınıp kırılması halinde idarenin sorumluluğu hangi hukuki esasa dayanmaktadır?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın